Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spzaduszniki.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.03.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 08.08.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 30.09.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 30.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.


Treści lub funkcje niedostępne:

  • W dedykowanej wersji kontrastowej niektóre elementy nie posiadają wystarczającego kontrastu
  • Niektóre zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
  • Niedostępny formularz wyszukiwarki
  • Strona nie dopasowuje się do wielkości ekranu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jadwiga Teresa Dudzińska adres e-mail: dudzinskaj@wp.pl


Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście frontowe (od strony południowej - ulicy) oraz z boku budynku od strony parkingu. Przy tym wejściu w razie potrzeby są wykładane szyny – nakładki na schody na potrzeby osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Tak

Dostosowanie schodów

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Dostosowanie wind

Brak wind

Dostępność pochylni

Nie

Dostępność platform

Nie

Dostępność informacji głosowych

Nie

Dostępność pętli indukcyjnych

Nie

Dostosowanie parkingów

Nie

Prawo wstępu z psem asystującym

Do szkoły można wchodzić z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Nie

 

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.