Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

w  Zadusznikach

 

1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku roku szkolnego, podaje wychowawcy adres e – mail (zostaje on wprowadzony do systemu ), a następnie rodzic / prawny opiekun otrzymuje dostęp  do e – dziennika po założeniu konta.

2. Fakt otrzymania dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym, rodzic zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

3. Hasło powinno być zmienianie co 30 dni. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr.

4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie jego ważności.

5. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:

  • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
  • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,
  • wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
  • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
  • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
  • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
  • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
  • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.

6. Rodzic ma obowiązek samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w funkcji „pomoc” lub wziąć udział w szkoleniu organizowanym w szkole po pierwszym zebraniu z rodzicami.

7. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

8. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.

9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.

10. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.

11. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

 LINK DO STRONY LOGOWANIA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY:

http://spzaduszniki.superszkolna.pl/