Regulamin rekrutacji dzieci

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W GMINIE WIELGIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zwaną dalej Ustawą zmieniającą

 

Zapisy do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w Gminie Wielgie odbywają się w dniach: 10 marca do 10 kwietnia 2014r.

 Wnioski będzie można składać w przedszkolu/szkole w godzinach 8.00 – 14.00

  1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej.          W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej. Załącznik nr 1

Terminarz rekrutacji:

· 01 – 10 marca 2014 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (druk deklaracji);

· 10 marca – 10 kwietnia 2014 r.  przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola;

· 23 kwietnia 2014 r.  – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są na tablicy informacyjnej i sekretariacie szkoły;

 · 24 kwietnia – 5 maja 2014 r. - podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – terminy ustalają dyrektorzy szkół;

· po 7 maja 2014 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustalają indywidualnie dyrektorzy szkół; 

 

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/oddziałów przedszkolnych  po raz pierwszy wypełniają Wniosek o przyjęcie (Załącznik nr 2). Niezłożenie w terminie do 10 kwietnia 2014 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie  do przedszkola/oddziałów przedszkolnych spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Uwaga:

Rodzice dzieci urodzonych po 31.12.2011r. mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola/oddziałów przedszkolnych po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tj. urodzone między 1.07.2008 r. a 31.12.2009 r.) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w pierwszej kolejności.

Dzieci urodzone w 2010r. przyjmowane są w pierwszej kolejności przed dziećmi młodszymi.

Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziałów przedszkolnych  nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie 01 - 10 marca 2014 r. Deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Załącznik nr 1. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przyjmowane są  przedszkola/oddziałach przedszkolnych na podstawie skierowania wydanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

IV. Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Wielgie.

Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Wielgie mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci                          do  przedszkola/oddziałów przedszkolnych po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2014 r.) pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Wielgie, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

Podpisywanie umów w sprawie korzystania przez dziecko z usług przedszkola/oddziałów przedszkolnych dla dzieci nowoprzyjętych – od 04 do 30 maja 2014 r.

Dane zamieszczane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

- dane osobowe dziecka:

·    pesel dziecka (w przypadku braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – służą identyfikacji dziecka,

·   dane dodatkowe o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,

- dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:

·   imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów naboru,

·     dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) - służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola/oddziałów przedszkolnych z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; adresy e-mail – umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji, o zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiadają.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziałach przedszkolnych.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektorów szkół została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria główne - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są brane pod uwagę łącznie te kryteria.

Kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych w Gminie Wielgie – ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Uwaga:

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Gminie Wielgie  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dziecko                  w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.  W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu  – art. 13d ust. 3 ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.).

Kryterium

Punkty1)

Kryteria główne(I etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

10

Dziecko niepełnosprawne

10

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

10

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

10

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

10

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

10

Dziecko objęte pieczą zastępczą

10

Kryteria dodatkowe(II etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Dziecko obojga rodziców pracujących na pełnych etatach/studiujących
w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem4)

10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu  powyżej 5 godzin

5

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu

4

Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka/ odległość przedszkola od miejsca pracy jednego rodzica5)

3

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Wielgie

2

Dziecko uczęszczające wcześniej do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Wielgie

2

1) punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się
z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp. / udokumentowanie studiowania – zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje o systemie studiów

5)  Można zaznaczyć tylko jedno z kryteriów odległościowych (tj. ,,Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka" lub ,,Odległość przedszkola/oddziałów przedszkolnych od miejsca pracy jednego rodzica"). Przedszkole/oddziały przedszkolne nie może jednocześnie spełniać obydwu tych kryteriów.

Skład Komisji rekrutacyjnej

Przewodniczący -  wicedyrektor lub nauczyciel szkoły

Członkowie: - nauczyciel przedszkola/szkoły

                        - nauczyciel przedszkola/szkoły

                        - Przewodniczący Rady Rodziców przedszkola/szkoły

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w Gminie Wielgie

Załącznik nr 3 -  Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola/oddziałów przedszkolnych przy SP w Zadusznikach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zaduszniki, dn. …………………………….

………………………………………………………

…………………………………………..………

…………………………………….……………

(imię i nazwisko rodzica składającego  deklarację oraz adres)

Dyrektor

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(nazwa szkoły)

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO [i]

 

 Składam deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez moją/ego córkę/syna

 

……………….…………………………………………………………. w  przedszkolu / oddziałach przedszkolnych                      (imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym ………………………… /…………………. przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

 

 

…………………………………………………..

                                                                                                                          (czytelny podpis Rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………………                

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji

……………………………………………

    Dyrektor

                                                                                              ………………………………………………………

                                                                                                       Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek

                                                                                              ………………………………………………………

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziałów przedszkolnych*

I.  Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców i kandydata

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

     II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

  1. Pierwszy wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres przedszkola

  1. Drugi wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres przedszkola

 

*właściwe podkreślić

 

 III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie[1]

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X

L.p.

Kryterium

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Tak*)

Nie*)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 Oświadczenie[1] o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

 

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [1]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[1] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty  potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym [1]

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X

 

L.p.

 

Kryterium

 

Tak*)

 

Nie*)

 

1.

 

Dziecko rodziców pracujących na pełny etat/studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnienie/studiowaniem.

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczanie się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp. / udokumentowanie studiowania – zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów.

matka

 

 

ojciec

 

 

  2.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

 

 

  3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu

 

 

 

4.

Odległość przedszkola/oddziałów przedszkolnych od miejsca zmieszania dziecka / odległość przedszkola/oddziałów przedszkolnych od miejsca pracy jednego z rodziców.

(Można zaznaczyć tylko jedno z kryteriów odległościowych (tej. odległość od miejsca zamieszkania dziecka lub odległość przedszkola/ oddziałów przedszkolnych od miejsca pracy jednego z rodziców. Przedszkole/oddziałów przedszkolnych nie może jednocześnie spełniać obydwu tych kryteriów. )

 

 

 

5.

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Wielgie

 

 

6

Dziecko uczęszczające wcześniej do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Wielgie

 

 

 

  1. Zgodnie z Art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.
  2. Do wniosku dołączam  oświadczenia[1] o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …….

 

Pouczenie

  1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.

 

Oświadczenia wnioskodawcy

  1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[1]
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

……………………………………                                                                         ……………………………………………

                      Data                                                                                                                                      Czytelny podpis wnioskodawcy- matki kandydata

 

……………………………………                                                                           ……………………………………………

                      Data                                                                                                                                      Czytelny podpis wnioskodawcy- ojca kandydata

 

 

 

 

 

V   INFORMACJE DODATKOWE

Informacje o dziecku

Orzeczenie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej – w przypadku posiadania w/w dokumentów należy do karty zgłoszenia dołączyć ich kopię

TAK*

NIE*

Deklaracja całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu z pełnym wyżywieniem: śniadanie – 8.30*,  obiad– 12.00*, podwieczorek– 14.00*

TAK*

NIE*

Dziecko posiada rodzeństwo

Rok urodzenia …………………., ………………., ……………….

TAK*

NIE*

Dodatkowe informacje, uwagi o dziecku (schorzenia, alergie, itp.) …………………………………………….........………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje o dziecku:

- ulubione zabawy: …………………………………………………………………………...

- samodzielność ( korzystanie z toalety, spożywanie posiłków itp……………………… ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu:

od…………….do      ………………

*właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 03 / 2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

z dnia 28.02.2014 roku

w sprawie określenia kryteriów i terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola / oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach.

 Na podstawie art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw               (Dz. U. z 2014 r. poz.7 ) po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Wielgie zarządzam, co następuje:

§ 1

Kryterium

Punkty1)

Kryteria dodatkowe(II etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Dziecko obojga rodziców pracujących na pełnych etatach/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem1)

10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

5

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu

4

Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka/odległość przedszkola od miejsca pracy jednego rodzica2)

3

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Wielgie

2

Dziecko uczęszczające wcześniej do Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Wielgie

2

 

1) wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się
z ZUS - em lub Urzędem Skarbowym itp. / udokumentowanie studiowania – zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje o systemie studiów

 

2)  Można zaznaczyć tylko jedno z kryteriów odległościowych (tj. ,,Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka" lub ,,Odległość przedszkola/oddziałów przedszkolnych od miejsca pracy jednego rodzica"). Przedszkole/oddziały przedszkolne nie może jednocześnie spełniać obydwu tych kryteriów.

§ 2

Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych     w Gminie Wielgie  na rok szkolny 2014/2015;

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków wraz z załącznikami

10.03 – 10.04.2014

od 05.06 do 10.06.2014

 

2

Podanie do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2014

Do 30.06.2014r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia  do przedszkola

Od 23.04. do 30.04.2014r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Od 01.07 do 04.07.2014

Do 31.08.2014

5

Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

6

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 5 dni od daty złożenia wniosku  o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia

7

Złożenie  do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu  odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2014/2015.

  

 

…………………………………..

                                                                                                  pieczęć i podpis dyrektora

 

 

 [i]  Zgodnie  z Art. 20 w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.