Wewnątrzszkolne zasady oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZADUSZNIKACH

1. Ocenianiu podlegają:

osiągnięcia edukacyjne ucznia;

zachowanie ucznia;

- Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

- Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

- Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

- Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) uchylono

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

Uchylono

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust.2 Prawo Oświatowe.

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w kl. I - III

Ocenianie ma na celu:                                                                                                                        

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w tym zakresie,                          

pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,                                                     

motywowanie ucznia do dalszej pracy,                                                                                              

dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,                                                    

umożliwienie nauczycielom indywidualizacji w zakresie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W procesie oceniania uwzględniamy następujące obszary:                                                 

możliwości dziecka,                                                                                                                        

zaangażowanie ucznia i wkład pracy,                                                                                              

stopień opanowania treści podstawy programowej,                                                              

umiejętność rozwiązywania problemów,                                                                                          

postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym,                                                                     

osobiste sukcesy dziecka.

W procesie oceniania w klasach I – III stosuje się ocenę opisową, której podlegają następujące edukacje i przedmioty:                                                                                                                                         

 • edukacja polonistyczna,                                                                                                                                                                                                                         
 • edukacja muzyczna,                                                                                                                               
 • edukacja plastyczna,                                                                                                                         
 • edukacja społeczna,                                                                                                                      
 • edukacja przyrodnicza,                                                                                                                                  
 • edukacja matematyczna,                                                                                                                  
 • edukacja informatyczna,                                                                                                                        
 • edukacja techniczna,                                                                                                                             
 • wychowanie fizyczne,                                                                                                                                    
 • język angielski                                                                                                                                     
 • religia

Wyodrębnia się dwa rodzaje oceniania;                                                                                                      

ocenianie bieżące                                                                                                                    

 ocenianie semestralne i roczne.                                                                                            

Oceny bieżące jako skrót oceny opisowej stosuje się w bieżących pracach pisemnych i ustnych w zeszytach , kartach samodzielnej pracy ucznia w formie literowej: A,B,C,D,E,F.                                 

6. Bieżące ocenianie ucznia odnotowuje się również w dziennikach zajęć, wpisując odpowiednio literę: A,B,C,D,E, F                                                                                          

Kryteria oceny opisowej:                                                                                                      

poziom A  (wspaniale) – otrzymuje uczeń, który:                                                                 

prezentuje umiejętności i wiadomości na poziomie celującym;                                           

rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ( zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga wykorzystania i  zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach ;                    

wykazuje się kreatywnością w nowych sytuacjach edukacyjnych.                                    

poziom B ( dobrze) – otrzymuje uczeń, który wykorzystuje zdobyte umiejętności  w nowych sytuacjach edukacyjnych;                                                                                      

c)poziom C ( umiarkowanie) – otrzymuje uczeń, który: - potrafi w dowolnej formie zaprezentować umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami treści nauczania; - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne.                                                                                        

d) poziom D ( zadawalająco) – otrzymuje uczeń, który: - prezentuje wiadomości i umiejętności i wiadomości ujęte w podstawowych wymaganiach programowych na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej, a zatem posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności niezbędne w życiu;                                 

rozwiązuje proste zadania czasem przy pomocy nauczyciela.                                            

e) poziom  E ( słabo) – otrzymuje uczeń, który: - prezentuje umiejętności koniecznie w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji i w życiu codziennym. Posiada więc umiejętności ujęte w podstawowych wymaganiach programowych, ale ich nie wyczerpuje. Ograniczony zakres umiejętności ucznia nie przekreśla możliwości dalszego poznawania treści programowych;  - rozwiązuje proste, typowe zadania przy pomocy nauczyciela                                                                          

f) poziom F (źle) – otrzymuje uczeń, który: - nie opanował umiejętności i wiadomości nawet w zakresie koniecznych wymagań programowych; - nie przejawia chęci i nie ma motywacji do nauki.

Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia obowiązkowe w klasach I – III stosują kryteria oceniania przyjęte w kształceniu zintegrowanym.

Klasyfikowanie semestralne i roczne jest oceną opisową osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia z uwzględnieniem uwag przekazanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, którzy są zobligowani do przekazania ich wychowawcy.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na określeniu rozpoznanych przez nauczyciela poziomów i postępów w opanowanie przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań wynikających z obowiązującego programu.

Ocena z religii wyrażona jest za pomocą cyfry(zgodnie ze szkolnym systemem oceniania).

Przy ocenie semestralnej i rocznej osiągnięć edukacyjnych dziecka w klasach I - III przyjmuje się następujące nazewnictwo poziomów osiągnięć

a) poziom celujący (A) w stosunku do wymagań programowych, uzyskuje uczeń, który:  - potrafi zaprezentować  umiejętności i wiadomości znacznie wykraczające poza wymagania programowe dla danego poziomu edukacji; -  wykazuje się kreatywnością w nowych sytuacjach edukacyjnych.

b)poziom bardzo dobry (B) w stosunku do wymagań programowych, uzyskuje uczeń, który:- potrafi zaprezentować umiejętności i wiadomości określone jako pełne wymagania programowe na danym poziomie edukacji wczesnoszkolnej; - rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga transferu wiedzy i zastosowania jej w nowych sytuacjach.

c) poziom dobry (C) prezentuje uczeń, który: - potrafi w dowolnej formie zaprezentować umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami treści nauczania; - samodzielnie rozwiązuje  typowe zadania praktyczne i teoretyczne.

d) poziom dostateczny  (D) uzyskuje uczeń, który - prezentuje umiejętności i wiadomości ujęte w podstawowych wymaganiach programowych na danym etapie edukacji wczesnoszkolnej, a zatem posiada umiejętności umożliwiające dalsze uczenie się i umiejętności niezbędne w życiu; - rozwiązuje proste zadania, czasem przy pomocy nauczyciela.

e) poziom dopuszczający (E) uzyskuje uczeń, który: - prezentuje umiejętności konieczne w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji i w życiu codziennym. Posiada więc umiejętności ujęte w podstawowych wymaganiach programowych, ale ich nie wyczerpuje. Ograniczony zakres umiejętności ucznia nie przekreśla możliwości dalszego poznawania treści programowych; - rozwiązuje typowe, proste zadania przy pomocy nauczyciela.

f)  poziom niedostateczny (F) prezentuje ucznia, który - nie nabył umiejętności koniecznych w zakresie ustnego i pisemnego sposobu porozumiewania się na lekcji  i w życiu codziennym. Nie posiada umiejętności ujętych  w zakresie koniecznych wymagań programowych; -  nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o niskim stopniu trudności; - nie przejawia chęci i nie ma motywacji do nauki; - nie rokuje nadziei na opanowanie treści poziomu koniecznego w klasie programowo wyższej.

Ocena działalności artystycznej i sprawności ruchowej  polega przede wszystkim na określeniu stopnia zaangażowania i stosunku dziecka do podjętych działań.

Przy ocenie semestralnej informacje dotyczące osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania dziecka, skierowane  są do rodziców w formie pisemnej.

W oparciu o oceny literowe nauczyciel sporządza ocenę opisową z poszczególnych edukacji:

a) z ocenami literowymi rodzice są zapoznawani na bieżąco poprzez:

- wpis do zeszytu ucznia, zeszytu ćwiczeń,

- podczas zebrań z rodzicami,

-  rozmów indywidualnych,

b) z ocenami opisowymi dwa razy w roku:

- I semestr – wydruk komputerowy z dziennika elektronicznego,

- II semestr – świadectwo (ocena w dzienniku elektronicznym i arkuszu).

W klasach I – III stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

a) formy ustne: odpowiedzi, wypowiedzi, opis, opowiadanie, recytacja, czytanie głośne, odpowiedź przy mapie,

b) formy pisemne: testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, pisanie ze słuchu, z pamięci, list, obliczenia na tablicy,

c) formy sprawnościowe: praktyczne dotyczące zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i sprawdzamy sprawność fizyczną i ruchową oraz umiejętności praktyczne,

Oceniając sprawdziany i testy przyjmuje się następującą punktację:

 0% – 29% – F

30% – 49% – E

50% – 74% – D

75% – 89% – C

90% – 99% – B

100% – A

17. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nauczyciel sporządza ocenę opisową dotychczasowych osiągnięć ucznia na potrzeby tej placówki.

18. Uczniowie z dysfunkcjami psychofizycznymi, posiadający wymagane przepisami orzeczenia, są oceniani zgodnie z kryteriami przyjętymi powyżej. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, stosuje się w każdym przypadku ocenę opisową wg indywidualnie przyjętych kryteriów.

Zasady oceniania zachowania:

a) ustala się śródroczną i roczną ocenę opisową zachowania,

b) ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę zachowania.

Śródroczna i roczna ocena opisowa  zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w tym:

przygotowanie do zajęć lekcyjnych (odrabianie pracy domowej, posiadanie przyborów szkolnych, posiadanie stroju galowego na uroczystościach szkolnych)

punktualność

sumienna praca na lekcji

przestrzeganie regulaminów szkolnych ( stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, klasy);

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, w tym:

poszanowanie mienia szkolnego, kulturalne korzystanie z pomieszczeń szkolnych

działania na rzecz społeczności szkolnej

udział w akcjach charytatywnych;

dbałość o honor i tradycje szkoły, a w tym:

znajomość hymnu, symboli narodowych i szkolnych

udział w akademiach i uroczystościach szkolnych organizowanych z okazji świąt narodowych i szkolnych

godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, uroczystościach środowiskowych;

dbałość o piękno mowy ojczystej, a w tym:

posługiwanie się poprawną polszczyzną

dbanie o kulturę słowa;

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, a w tym:

znajomość i przestrzeganie obowiązujących w szkole regulaminów szkolnych ( stołówki, biblioteki, świetlicy, wycieczek, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, klasy);

bezpieczne zachowanie się podczas przerw

znajomość i przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania

dbałość o higienę osobistą;

właściwe reagowanie na sytuacje zagrażające własnemu życiu i innych

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a w tym:

ubieranie się stosownie do sytuacji

poprawne zachowanie się w szkole i podczas pobytu poza nią

okazywanie szacunku innym osobom, a w tym:

stosowanie zwrotów grzecznościowych

przejawianie koleżeńskości, tolerancji, prawdomówności, uczciwości, chęci pomocy innym

nawiązywanie pozytywnych i kulturalnych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi

nie używanie wulgaryzmów, przezwisk, brzydkich epitetów

właściwe komunikowanie się (udzielanie odpowiedzi, reagowanie na polecenia i prośby, sygnalizowanie własnych potrzeb.

Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Ocenę opisową zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli uczących w danej klasie,

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: kulturę osobistą, postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o piękno mowy ojczystej, godne  i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom, wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i tradycje szkoły, kontakty z rówieśnikami i innymi osobami, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

W dziennikach lekcyjnych w bieżącym ocenianiu stosuje się symboliczny zapis postępów w zachowaniu ucznia: A – wspaniale, B – świetnie, C – dobrze, D – zadawalająco, E – słabo, F – poniżej oczekiwań. W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny zachowania w każdej sferze.                         

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

WSPANIALE (A) - Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

ŚWIETNIE (B) - Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 4 szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

DOBRZE (C) - Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

ZADOWALAJĄCO (D) – Uczeń zazwyczaj jest przygotowany do zajęć, a jego nieobecności nie zawsze są usprawiedliwione. Nie zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Często zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nie poprawiać swojego zachowania po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, bywa koleżeński. Często zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach  i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Sprawia trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Nie zawsze sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Nie zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Rzadko uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie zawsze utrzymuje porządek i ład w miejscu pracy.

SŁABO (E) - Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

PONIŻEJ OCZEKIWAŃ (F) - Uczeń jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są nieusprawiedliwione.  Uczeń wulgarnie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników. Nie przestrzega żadnych zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński i bardzo konfliktowy, bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Sprawia olbrzymie kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się       z żadnych powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.

 

W ocenianiu obowiązują zasady:

Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena semestralna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych;

Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

Jawność oceny

 

Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu.

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych     i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

Wymienione w ust. 2 informacje wychowawca klasy przekazuje do końca września każdego roku szkolnego rodzicom lub prawnym opiekunom podczas pierwszego spotkania z rodzicami.

Zapoznanie się z WZO i PZO rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności.

W indywidualny sposób wychowawca klasy zapoznaje z WZO i PZO rodziców nieobecnych na spotkaniu ogólnym.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

 

Ocenianie w klasach I – III

 

W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Ocena klasyfikacyjna z religii/etyki śródroczna bądź roczna na wszystkich poziomach nauczania jest wystawiana według skali ocen.

Ocenianie dzieci w młodszym wieku szkolnym ma na celu:

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

motywowanie do dalszych postępów;

dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych i uzdolnieniach ucznia;

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

wdrażanie uczniów do systematycznej pracy i samooceny;

określanie indywidualnych potrzeb oraz przyczyn trudności każdego ucznia.

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia. Ma ona dostarczyć informacji: uczniowi – rodzicom – nauczycielowi.

Funkcje oceniania opisowego:

diagnostyczna – daje odpowiedzi na pytania, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela;

informacyjna – dostarcza informacji, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy;

korekcyjna – odpowiada na pytania, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym musi popracować, zmienić, udoskonalić;

 rozwojowa – odpowiada na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian.

Uchylono.

W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się następujące formy sprawdzania umiejętności     i wiadomości uczniów:

odpowiedzi ustne;

wypowiedzi pisemne;

zadania domowe;

sprawdziany – testy;

ćwiczenia praktyczne;

zadania problemowe i inne prace twórcze.

Ocenianie odbywać się będzie:

wstępnie;

na bieżąco;

śródrocznie;

roczne.

9. Wstępna diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości dziecka wstępującego do szkoły dokonywana jest w klasie I we wrześniu. Jej wyniki nauczyciel opracowuje w formie opisowej – sprawozdania i zamieszcza w teczce wychowawcy danej klasy. Na podstawie wniosków z diagnozy określa zasady i formy pracy z klasą, grupą i pracy indywidualnej.

10. Ocena bieżąca

odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;

polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach w nauce;

jest oceną opisową; składają się na nią opinie, spostrzeżenia ustne i pisemne;

ocena słowna motywuje do aktywności i wysiłku;

w ocenie bieżącej stwierdzamy w szczególności:  co dziecko wykonało, jak wykonało, ile potrafi, czego nie umie.

11. Ocena śródroczna

1) jest to ocena podsumowująca – zalecająca;

2) redagowana jest pisemnie na koniec I półrocza;

3) informuje o osiągnięciach ucznia, jak również zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym semestrze,

4) przedstawia indywidualną naturę dziecka, grupując informacje o jego wewnętrznych stanach i procesach, o przejawach zachowania.

12. Ocena roczna:

jest to ocena podsumowująco – klasyfikacyjna;

wyrażona jest na piśmie na koniec roku szkolnego w formie świadectwa szkolnego.

Ocena zachowania  jest również oceną opisową zgodną z zasadami WZO.

 

Tryb oceniania i skala ocen

 

1. W klasach IV – VIII oceny bieżące, ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

stopień celujący

6

cel.

stopień bardzo dobry

5

bdb.

stopień dobry

4

db.

stopień dostateczny

3

dst.

stopień dopuszczający

2

dop.

stopień niedostateczny

1

ndst.

 

Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (–) w bieżącym ocenianiu Przy czym (+) oznacza 0,5  a ( -) jest liczony za 0,75

np.  4-  = 3,75

       3+ = 3,5

3. W klasach IV-VIII podstawą do wystawienia oceny semestralnej i rocznej jest średnia ważona. Przyjęto:

1) wagę A – 0,7 – ocena za sprawdziany, prace klasowe, testy,

2) wagę B – 0,3 – pozostałe oceny – kartkówki. ćwiczenia, praca w grupie, inne aktywności.

4. Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według następującego schematu:

celujący

średnia ważona

5,55 i powyżej

bardzo dobry

średnia ważona

4,55 – 5,54

dobry

średnia ważona

3,55 – 4,54

dostateczny

średnia ważona

2.55 – 3,54

dopuszczający

średnia ważona

1,55 – 2,54

niedostateczny

średnia ważona

1,54 i poniżej

5. Oceny można poprawiać według zasad PZO.

6. Oceny, które mają wagę 0,3 wpisujemy kolorem niebieskim lub czarnym. Oceny, które mają wagę 0,7 wpisujemy kolorem czerwonym.

7. Sposób obliczania oceny ważonej:

 wzorpng [545x40]

8. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.

9. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

10. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) prace pisemne:

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach; nie musi być zapowiadana,

b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

c) praca i aktywność na lekcji,

d) odpowiedź ustna,

e) praca projektowa,

f) praca domowa,

g) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,

h) twórcze rozwiązywanie problemów.

 

Ocenianie śródroczne

Ocena bieżąca

Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;

Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, trwająca do piętnastu minut).

Ocena z pisemnej pracy kontrolnej

Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Termin  i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt. 7 i pkt. 4;

W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną    w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. porównawczych, „ dyrektorskich”;

Uchylono.

Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

0% - 29%

niedostateczny

30% - 49%

dopuszczający

50% - 74%

dostateczny

75% - 89%

dobry

90% - 99%

bardzo dobry

100%

celujący

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z pracy klasowej otrzymał 100% punktów możliwych do zdobycia.

 W przypadku uzyskania przez ucznia 100% punktów z kartkówek dotyczących materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach oceny celującej nie stosuje się.

 

 

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

 

Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania.

Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

Wymagania edukacyjne

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie   z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie,

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela,

 uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),

rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

9. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

10. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych, przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

15. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 13 jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne, uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców.

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1) I półrocze – wrzesień – styczeń

2) II półrocze – luty – czerwiec

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec II półrocza.

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza.

5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej lub obniżonej ocenie zachowania i odnotowują ten fakt w dzienniku lub Teczce Wychowawcy.

6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej lub obniżonej ocenie zachowania podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.

7. Potwierdzeniem przyjęcia informacji do wiadomości powinien być podpis rodziców w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożliwości przekazania powyższych informacji bezpośrednio, wychowawca musi przekazać informację w taki sposób, by mieć 100% pewność, że ona dotarła, a sam musi mieć niepodważalny dowód jej przekazania w odpowiednim terminie.

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

9. Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.

10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa w ust. 9 są ocenami opisowymi.

11. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

12. Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 10 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

13. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne  z wpisem do dziennika lekcyjnego.

14. W klasach IV – VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są wyrażane skalą ocen od 1 (niedostateczny) do 6 (celujący).

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny o jeden stopień z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż dwa dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się u dyrektora szkoły.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

We wniosku rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.

Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują odrębne przepisy oraz § 8 ust. 2 WZO.

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

wysoka frekwencja ucznia – co najmniej 90% (z wyjątkiem długotrwałej choroby) – na zajęciach szkolnych, w szczególności na zajęciach, z których wnioskuje się o podwyższenie oceny,

usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach,

przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,

co najmniej połowa uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych jest równa ocenie,  o którą się ubiega, lub jest od niej wyższa.

Jeżeli uczeń nie spełnia łącznie powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń przystępuje do sprawdzianu pisemnego z materiału z całego roku szkolnego, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż 2 dni od złożenia wniosku.

Podczas sprawdzianu obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, zgodne z wymaganiami określonymi w podstawie programowej tych zajęć.

 Sprawdzian pisemny trwa 60 minut.

W przypadku takich zajęć edukacyjnych jak zajęcia techniczne/technika, zajęcia komputerowe, informatyka, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne sprawdzian ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

W skład zespołu przeprowadzającego sprawdzian wchodzą:

Dyrektor szkoły,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Z prac zespołu sporządza się protokół zawierający:

1) skład zespołu,

2) termin sprawdzianu,

3) ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się test z odpowiedziami ucznia.

W wyniku sprawdzianu roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:

1) może zostać podwyższona w stosunku do oceny przewidywanej przez nauczyciela, jeżeli uczeń uzyskał ze sprawdzianu liczbę punktów wymaganą na wyższą ocenę,

2) pozostaje oceną ustaloną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu.

Protokół wraz z pisemną pracą ucznia przechowuje w dokumentacji szkolnej nauczyciel danych zajęć edukacyjnych (wychowawca).

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny niedostatecznej.

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny  zachowania.

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

14.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany ten egzamin..

15. W charakterze  obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia.

16.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się   w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych;

4) imię i nazwisko ucznia;            

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

11.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.

Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel  z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia             edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców,

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

g) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem,

f) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

Ocena zachowania

Ramowe kryteria oceny zachowania opracowane zostały przez zespół wychowawczy.

 

Załącznik 1/2020/2021

RAMOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W ZADUSZNIKACH

Podstawa prawna:

l  Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

l  Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

Ustalenia ogólne.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary funkcjonowania ucznia:

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

III. Dbałość o honor i tradycje szkolne,

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej,

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

VII. Okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zdobytej przez ucznia ilości punktów.

 

      - Ocenę zachowania za I semestr ustala się według następującej skali punktowej:

 

Wzorowe

500 pkt. i więcej

Bardzo dobre

350 – 499 pkt.

Dobre

250 – 349 pkt.

Poprawne

150 – 249 pkt.

Nieodpowiednie

100 – 149 pkt.

Naganne

do 99 pkt.

 

      - Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje „awansem” 250 pkt. co równe jest ocenie dobrej            zachowania.

      - Ocenę roczną zachowania ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych w I i II semestrze       zgodnie z poniższą punktacją:

 

Wzorowe

1000 pkt. i więcej

Bardzo dobre

700 – 999 pkt.

Dobre

500 – 699 pkt.

Poprawne

300 – 499 pkt.

Nieodpowiednie

200 – 299 pkt.

Naganne

do 199 pkt.

      - W ciągu semestru uczeń ma możliwość w zależności od prezentowanej postawy zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów.

       - Za zachowanie świadczące o przejawach demoralizacji ucznia (m.in. stosowanie używek, nagminne     wagary, dokonanie czynu karalnego) mogą zostać wobec niego podjęte działania zgodne z   obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami postępowania w takich przypadkach (Ustawa o    postępowaniu w sprawach nieletnich, Procedury postępowania i metody współpracy szkół z Policją w     sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją).

 

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika elektronicznego (Vulcan) w module (Dziennik/Lekcja) w zakładce (Uwagi), potwierdzających konkretne zachowanie ucznia w ciągu roku szkolnego. Wpis w dzienniku elektronicznym powinien uwzględniać:

- obszar dotyczący rodzaju zachowania,

- symbol,

- liczba punktów,

- krótki opis konkretnego zachowania (pozytywnego lub negatywnego).

 

4.  Wpisów do dziennika elektronicznego w zakładce (Uwagi) dokonuje wychowawca, Dyrektor, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, logopeda, nauczyciele świetlicy i biblioteki. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.

 

5. Wychowawca w terminie do 7 dni zobowiązany jest podsumować liczbę punktów uczniów danego oddziału, podając uczniom do informacji stan punktów za dany miesiąc (na zajęciach z wychowawcą) wraz z informacją zwrotną dotyczącą możliwości poprawy.

 

6.   Wychowawca zobowiązany jest systematycznie prowadzić dla uczniów dokumentację w postaci zestawień - załącznik nr 1, załącznik 2 i załacznik3.

 

7.  Wychowawca klasy informuje rodzica lub opiekuna w trybie pilnym telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora w dzienniku elektronicznym w przypadku uzyskania przez ucznia 50 pkt ujemnych w danym miesiącu niezależnie od uzyskanych w tym czasie punktów dodatnich i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym (zakładka - kontakty z rodzicami).

 

8.   Wnioski o wpis do dziennika mogą zgłaszać również uczniowie, pracownicy administracji i obsługi.

 

9.   Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na 1 tydzień przed Radą Klasyfikacyjną W danym semestrze roku szkolnego. Punkty zdobyte po tym terminie przechodzą na drugi semestr.

 

10. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np.: choroba, pobyt w sanatorium, szpitalu) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.

 

11. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka na pierwszej godzinie wychowawczej po ustaniu nieobecności (zgodnie procedurą usprawiedliwiania nieobecności). Jeżeli usprawiedliwienie nieobecności w szkole nastąpi po terminie to uczeń otrzymuje punkty ujemne.

 

 1. Kryteria oceniania zachowania mogą ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.
 2. Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach.

UWAGA !

 1. Uczeń, który w I semestrze uzyska:
 •  ponad 50 punktów ujemnychnie może otrzymać oceny wzorowej zachowania,
  • ponad 100 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej zachowania,
  • ponad 150 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny dobrej zachowania,
  • ponad 200 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny poprawnej zachowania mimo, że uzyskał ilość punktów dodatnich wystarczających na taką ocenę.

 

 1. Uczeń, który w roku szkolnym uzyska:
 • ponad 100 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania,
 • ponad 200 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej zachowania,
 • ponad 300 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny dobrej zachowania,
 • Ponad 400 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny poprawnej zachowania mimo, że uzyskał ilość punktów dodatnich wystarczających na taką ocenę.

 

Ustalenia szczegółowe

ZACHOWANIA POZYTYWNE

Symbol

Rodzaj zachowania pozytywnego

Ilość pkt.

Częstotliwość przyznawania

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

P1

100% frekwencji (brak spóźnień)

+10

Raz w miesiącu (wychowawca)

P2

Brak nieobecności nieusprawiedliwionych

+10

Raz w semestrze (wychowawca)

P3

Czynne pełnienie funkcji dyżurnego

+5

Raz w miesiącu

P4

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca

+10

Raz w miesiącu (wychowawca)

P5

Dotrzymywanie ustalonych terminów oraz rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań

+5

każdorazowo

II. POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

P6

Aktywny udział w pracy Samorządu Szkolnego

+30

Raz w semestrze (wychowawca)

P7

Aktywny udział w pracy Samorządu Klasowego

+20

Raz w semestrze (wychowawca)

P8

Aktywny Udział w działaniach Szkolnego Koła Caritas

+20

Raz w semestrze (opiekun SKC)

P9

Praca na rzecz klasy i szkoły:

a) dbanie o porządek i wystrój klasy

b) przygotowywanie gazetek

c) udział w zadaniach przydzielonych w klasie

 

+5

+10

+10

 

Każdorazowo Każdorazowo

Każdorazowo

P10

Udział w konkursach

+10

Każdorazowo

P11

Uzyskanie miejsca w konkursie lub olimpiadzie (indywidualnie lub w zespole):

a) 1-3 miejsca w etapie szkolnym

b) 1-3 miejsca w etapie międzyszkolnym

c) udział w etapie wojewódzkim

d) finalista konkursu wojewódzkiego i ogólnopolskiego

e) laureat konkursu wojewódzkiego i ogólnopolskiego

 

 

+15

+20

+30

+50

 

+100

 

 

Każdorazowo

Każdorazowo

Każdorazowo

Każdorazowo

 

Każdorazowo

P12

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz:

a) 1-3 miejsca w zawodach międzyszkolnych

b) 1-3 miejsca w zawodach na szczeblu powiatowym

c) 1-3 miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim

 

+20

+30

 

+80

 

Każdorazowo

Każdorazowo

 

Każdorazowo

P13

Aktywne czytelnictwo (w porozumieniu z bibliotekarzem)

+30

Raz na semestr

P14

Pomoc koleżeńska w nauce

+10

Raz na miesiąc

P15

Zaangażowanie własne i twórczość uczniów w przygotowanie akcji charytatywnych (przedstawienia, występy, biegi charytatywne, wytwory własne, zbiórka żywności, odzieży itp.)

+20

Każdorazowo

P16

Zaangażowanie własne i twórczość do wykorzystania na lekcji np. ciekawe materiały dydaktyczne (figury przestrzenne), wytwory związane z własną pasją, talentem, prezentacja wytworów rzeczowych lub prezentacje multimedialne, przygotowanie scenek filmowych, inscenizacji, (np. na godz. z wych.), materiałów na stronę internetową szkoły

+20

Każdorazowo

P17

Dodatkowe działania proekologiczne i społeczne (zbiórka makulatury, baterii, nakrętek itp.)

+15

Każdorazowo

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

P18

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej lub klasowej (Dzień Kobiet, wigilia klasowa, wigilia szkolna itp.)

+10

Każdorazowo

P19

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych

+10

Każdorazowo

P20

Posiadanie stroju galowego na uroczystościach szkolnych

+5

Każdorazowo

IV. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

P21

Nienaganna postawa i kultura osobista (właściwy stosunek do kolegów, osób dorosłych)

+30

Raz w semestrze (wychowawca)

P22

Kultura słowa, stosowanie zwrotów grzecznościowych

+5

Według uznania nauczyciela

V. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

P23

Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach

+15

Każdorazowo

P24

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji

+25

Każdorazowo

 

VI. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

 

 

P25

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą

+10

Raz w miesiącu

P26

Wyróżniająca kultura osobista, dobre maniery w szkole i poza szkołą

+10

Każdorazowo

P27

Wyróżniająca postawa ucznia podczas wyjść i wycieczek szkolnych

+10

Każdorazowo

VII. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

P28

Okazywanie szacunku pracownikom szkoły, rodzicom, kolegom w każdej sytuacji

+10

Każdorazowo w zależności od sytuacji

P29

Inne pozytywne zachowania według uznania nauczyciela np. jednorazowa pomoc innej osobie, zachowanie godne pochwały i naśladowania

+20

Według uznania nauczyciela

 

ZACHOWANIA NEGATYWNE

Symbol

Rodzaj zachowania negatywnego

Ilość punktów

Częstotliwość przyznawania

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

N1

Niezdyscyplinowanie na lekcji (rozmowy, wykonywanie czynności nie mających związku z lekcją, celowe rozpraszanie kolegów, niewykonywanie poleceń nauczyciela itp.)

-5

każdorazowo

N2

Niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych (brak zeszytów, podręczników, ćwiczeń, stroju na wych. fiz., materiałów na zajęcia plastyczne, techniczne itp.)

-5

każdorazowo

N3

Odpisywanie pracy domowej, ściąganie

-10

każdorazowo

N4

Brak stroju galowego

-10

każdorazowo

N5

Brak bezpiecznego obuwia zmiennego

-5

każdorazowo

N6

Niewypełnianie obowiązku dyżurnego

-5

każdorazowo

N7

Nieusprawiedliwione nieobecności:

a) do 10 godzin

b) do20 godzin

c) do 40 godzin

d) powyżej

 

-5

-10

-15

-20

 

Każdorazowo

(wychowawca)

 

N8

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję

-5

każdorazowo

N9

Opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienie (wagary, ucieczka)

-10

każdorazowo

II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

N10

Oszustwo, fałszerstwo, kłamstwo, pomówienie

-20

każdorazowo

N11

Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań

-5

każdorazowo

N12

Nieprzestrzeganie regulaminu korzystania z telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych, mobilnych itp.

-10

każdorazowo

N13

Zaśmiecanie otoczenia

-5

każdorazowo

N14

Nieszanowanie żywności - wyrzucanie owoców, kanapek do kosza, kopanie, rzucanie owocami, mlekiem po korytarzu itp.

-10

każdorazowo

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

N15

Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości (nieposzanowanie podniosłej atmosfery podczas hymnu państwowego, komendy "baczność", przeszkadzanie podczas występów, przemówień)

-10

każdorazowo

IV. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

N16

Używanie wulgaryzmów i przekleństw

-20

każdorazowo

V. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I INNYCH

N17

Zastraszanie kolegów, wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr

-50

każdorazowo

N18

Zaczepianie fizyczne (kopnięcie, popychanie, plucie, podkładanie nóg itp.)

-50

każdorazowo

N19

Udział w bójce

-100

każdorazowo

N20

Bierny udział w bójce, kibicowanie aktom przemocy, podżeganie do przemocy

-50

każdorazowo

N21

Przywłaszczenie cudzej własności, kradzież

-50

każdorazowo

N22

Wandalizm, dewastowanie sprzętu szkolnego, niszczenie mienia kolegów, koleżanek

-30

każdorazowo

N23

Napaść fizyczna na drugą osobę

-50

każdorazowo

N24

Zachowanie stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia innych osób np. spowodowanie uszkodzenia ciała, doprowadzenie do wypadku, groźby karalne, długotrwałe zastraszanie, przymuszanie do niechcianych czynności oraz inne działania niezgodne z prawem

-100

każdorazowo

N25

Wychodzenie poza teren szkoły, bez wiedzy nauczyciela

-10

każdorazowo

N26

Posiadanie używek w szkole

-10

każdorazowo

N27

Stosowanie używek w szkole

-50

każdorazowo

N28

Posiadanie i stosowanie używek w szkole i podczas wycieczek

-100

każdorazowo

N29

Wnoszenie na teren szkoły i używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi np. noże, petardy itp.

-50

każdorazowo

N30

Niewłaściwe i niebezpieczne użytkowanie pomieszczeń, przyrządów i sprzętu szkolnego w czasie lekcji i przerw (dotyczy również boiska, placu zabaw i sali gimnastycznej)

-10

każdorazowo

N31

Nieprzestrzeganie regulaminu i zasad obowiązujących podczas pandemii Covid - 19

-10

każdorazowo

VI. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE W SZKOLE I POZA NIĄ

N32

Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

-5

każdorazowo

N33

Niekulturalne zachowanie się na terenie szkoły

-5

każdorazowo

N34

Wizerunek sprzeczny z sylwetką ucznia i absolwenta (makijaż, niedopuszczalny strój odsłaniający brzuch, dekolt, zbyt krótka spódniczka, buty na obcasie, farbowanie włosów, malowanie paznokci itp.)

-20

każdorazowo

VII. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

 

N35

Zaczepianie słowne (wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, arogancja słowa, nieprzyzwoite gesty i pozy) wobec rówieśników

-30

każdorazowo

N36

Aroganckie, niestosowne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób dorosłych (ubliżanie, używanie obraźliwych gestów, określeń)

-30

każdorazowo

N37

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób, bez ich zgody

-40

każdorazowo

N38

Upublicznianie materiałów i zdjęć bez zgody obecnych na nich osób (np. w Internecie, mediach społecznościowych, miejscach publicznych)

-100

każdorazowo

N39

Obrażanie, wyśmiewanie, próba obnażania siebie i innych negatywne i wulgarne komentowanie pod adresem określonej osoby za pośrednictwem mediów społecznościowych, telefonii komórkowej itp.)

-100

każdorazowo

N40

Inne niewłaściwe zachowania nie ujęte w powyższym systemie oceniania zachowania

-20

każdorazowo

 

 

 

Promowanie i ukończenie Szkoły

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I - III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I - II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych        w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

12. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się obie oceny otrzymane z tych zajęć.

13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego

Uczeń, który nie spełnił warunków powtarza ostatni oddział klasy.

14. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

Uchylono

Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne  przepisy (w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole wydaje się tylko legitymacje uczniowskie dla dzieci  niepełnosprawnych, dla których prowadzona jest ewidencja imienna). Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

 Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz zaświadczeń.

 Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

 Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje: „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

 Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

 W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

 Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

 Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :

Uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.