Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny program wychowawczy

Szkoły Podstawowej

im. M.Kopernika w Zadusznikach

na lata 2011 / 2014

 

         „Sztuka wychowania polega na 

         znajomości środków, przy pomocy

         których można nadać ciału większą

        siłę i krzepkość, wykształcić umysł i 

         uszlachetnić duszę.”

                                                  / Helwecjusz /

 

 

         Szkolny program wychowawczy opracowany został na podstawie:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej art. 48, 53, 54, 70, 72.
 2. Ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty.
 3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14 z 1999 r.).
 4. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego (wrzesień 2011) 
 5. Oczekiwań rodziców zawartych w ankiecie, (czerwiec 2011).
 6. Oczekiwań uczniów zawartych w ankiecie (czerwiec 2011).
 7. Rozpoznania potrzeb dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wśród młodzieży.
 8. Wyobrażeń rady pedagogicznej szkoły o programie wychowawczym szkoły                        i o możliwościach jego realizacji.

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców i ich oczekiwania, będą wprowadzać uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrożą ich do samodzielności, pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Misja Publicznej Szkoły

Podstawowej w Zadusznikach

 

Jesteśmy Publiczną Szkołą Podstawową w Zadusznikach. Nasza placówka służy uczniom szkoły podstawowej. Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie umieli zachować się właściwie w różnych sytuacjach życiowych. Nasze cele realizujemy dzięki konsekwencji, współpracy i partnerstwu. Wartości, którymi będziemy się kierować oraz wpajać je naszym uczniom, to uczciwość, wyrozumiałość i tolerancja wobec innych, dobro i wrażliwość na drugiego człowieka. Jesteśmy odpowiedzialni, kreatywni, otwarci na zmiany, tworzymy miłą i przyjazną atmosferę pracy i nauki w naszej szkole.

 

         Misją naszej szkoły jest:

 1. 1.   Kreowanie człowieka, który potrafi odróżnić dobro od zła oraz czuje się odpowiedzialny za siebie i innych.
 2. 2.   Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i poczucie świadomości istnienia obok drugiego człowieka.
 3. 3.   Stworzenie warunków do wykształcenia umiejętności potrzebnych do odnalezienia miejsca we współczesnym świecie.
 4. 4.   Stworzenie warunków, w których uczeń będzie mógł urzeczywistniać swoje zainteresowania i aspiracje.
 5. 5.   Wychowanie człowieka, który potrafi sprostać różnego rodzaju trudnościom.
 6. 6.   Wychowanie człowieka sprawnie posługującego się technologią informacyjną.
 7. 7.   Wpajanie zasad patriotyzmu, z ukierunkowaniem na własny region.
 8. 8.   Kształcenie postaw proekologicznych- człowiek powinien mieć świadomość, że jest częścią przyrody.

 

wizja szkoły

 

 1. 1.    Kontynuowanie aktywnej i systematycznej współpracy ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami z terenu Gminy Wielgie.
 2. 2.    Nawiązywanie bliższej współpracy z okolicznościowymi szkołami (wspólne konkursy, imprezy i zawody)
 3. 3.    Szersze uczestnictwo w imprezach i konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich, a nawet europejskich.
 4. 4.    Organizacja i uczestnictwo w szeregu imprez o charakterze regionalnym oraz ponadregionalnym (Dzień Dziecka, bal Noworoczny, Dzień Matki).
 5. 5.    Kontynuacja działań zmierzających do poprawy warunków socjalno- bytowych szkoły dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (malowanie klas                     i korytarzy oraz elewacji zewnętrznej).
 6. 6.    Prace prowadzące do lepszego poznania Patrona Szkoły
 7. 7.    Objęcie uczniów bezpośrednimi działaniami wychowawczymi i socjalnymi
  1. a.    Dożywianie,
  2. b.    świetlica terapeutyczno- pedagogiczna.
  3. 8.     Kontynuowanie zajęć pozalekcyjnych:
   1. a.    Kółko muzyczne,
   2. b.    Chór,
   3. c.    Kółka przedmiotowe,
   4. d.    Zajęcia korekcyjno- wyrównawcze.
   5. 9.    Kontynuowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych (pedagog, pedagog korekcyjny, logopeda).

10. Kontynuowanie wychowania ekologicznego (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi), wychowania zdrowotnego (stały kontakt z Ośrodkiem Zdrowia, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej).

11. Kontynuowanie współpracy z radą Rodziców oraz Radą Szkoły (wspólne działania na rzecz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli).

12. Utrzymanie kontaktów nauczycieli, uczniów i rodziców z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

13. Szersze wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:

-         Stworzenie możliwości szerszego wykorzystania istniejącej pracowni komputerowej(każdy nauczyciel powinien przeprowadzić 3-4 lekcje ze swojego przedmiotu w pracowni komputerowej).

14. Pełne przygotowanie wszystkich klasopracowni w szkole i ich wyposażenie  w niezbędne pomoce dydaktyczne.

15. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - kursy i szkolenia dla nauczycieli.

16. Próba opracowania i wdrożenia programów autorskich z różnych przedmiotów.

17. Poszerzenie księgozbioru (lektury, wydawnictwa metodyczne, słowniki oraz multimedia).

 

Analiza przeprowadzonych badań pozwala określić oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Rodzice oczekują od szkoły:

 1. Nauczenia myślenia, samodzielności w poszukiwaniu wiadomości.
 2. Jak najlepszego przygotowania do dalszej nauki.
 3. Rozwoju indywidualnych zdolności i talentów.
 4. Nauczania prawidłowych relacji międzyludzkich.
 5. Profilaktyki przeciw uzależnieniom i rozwiązaniom problemów związanych z okresem dojrzewania.

 

Uczniowie oczekują od szkoły:

 1. Akceptacji ich potrzeb.
 2. Wyrozumiałości i tolerancji nauczycieli.
 3. Sprawiedliwego oceniania.
 4. Organizacji kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych.
 5. Swobodnego dostępu do komputerów oraz organizacji różnego rodzaju imprez.
 6. Rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji.
 7. Dostępu do nowoczesnych środków informacji: Internet, wydawnictwa multimedialne na CD- ROM – ach.
 8. Indywidualnych kontaktów z nauczycielami w celu udzielenia im porady  w rozwiązywaniu problemów np. godzinny dyżur w określonym terminie.

 

Nauczyciele oczekują od rodziców:

 1. Zainteresowania osiągnięciami i potrzebami dziecka, przejawiającego się w:

-         uczestnictwie we wszystkich formach spotkań organizowanych przez szkołę  wg opracowanego kalendarza roku szkolnego,

-         pomocy dzieciom w korzystaniu z zajęć dodatkowych (szczególnie wyrównawczych), organizowanych przez szkołę,

-         systematycznej współpracy z wychowawcą w celu realizacji wspólnego frontu wychowawczego oraz pomocy w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.

 1. Czuwania rodziców nad przestrzeganiem przez ich dzieci wewnątrzszkolnych regulaminów.
 2. Udziału w pracach Rady Rodziców i Rady Szkoły, samorządu uczniowskiego (klasowego i szkolnego), dotyczącego integracji społeczności uczniowskiej i tworzenia tradycji szkoły. Zapewnienia opieki podczas imprez integracyjnych.
 3. Pomoc w zaspokajaniu bieżących potrzeb szkoły.
 4. Ponoszenia odpowiedzialności finansowej za straty materialne i koszty leczenia  w przypadku, gdy dziecko spowoduje zniszczenia lub wypadek.

Uczniowie naszej szkoły to młodzież w wieku dojrzewania, wychowująca się w bardzo różnych warunkach materialnych i środowiskowych. Od bardzo dobrych, zapewniających wszystkie potrzeby, do nie spełniających minimum potrzeb dziecka.

 

Do potrzeb tego wieku należą:

 1. Potrzeba bezpieczeństwa fizycznego,
 2. Potrzeba bezpieczeństwa psychicznego,
 3. Potrzeba kontaktu i akceptacji,
 4. Potrzeba aktywności poznawczej i konstruktywnej.

 

Ze względu na bardzo różny stopień zaspokojenia potrzeb dzieci przez środowisko rodzinne, a także ze względu na oczekiwania rodziców i uczniów, praca wychowawcza  w naszej szkole będzie obejmowała cztery nurty tego procesu:

 1. Wspomaganie, czyli zaspokajanie potrzeb rozwojowych,
 2. Kształtowanie pożądanych cech i wartości uniwersalnych,
 3. Zapobieganie zagrożeniom, czyli profilaktykę,
 4. Korygowanie deficytów rozwojowych i zaniedbań wychowawczych.

 

Sylwetka absolwenta

 

Sylwetka ucznia kończącego

I etap edukacyjny

 

         Absolwent trzeciej klasy to uczeń:

*         ciekawy świata- odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą i potrafi obserwować i wyciągać wnioski ze zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi i chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy.

*         otwarty- swobodnie współpracuje w grupie rówieśniczej. Przyjmuje uwagi i sugestie dotyczące popełnianych błędów. Potrafi podejmować zadania w sposób planowany. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi. Współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność.

*         odpowiedzialny- wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując negatywne skutki. Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swoich działań.

*         aktywny- lubi ruch i chętnie uprawia różnego rodzaju sport. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej. Na miarę swoich możliwości śpiewa, gra, rysuje, maluje itp.

*         rozważny- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich codziennych czynnościach.

*         prawy- stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania złe i dobre. Wie, że należy dobrze postępować. Rozumie obowiązek podejmowania dobrych zachowań.

 

Sylwetka absolwenta kończącego

II etap edukacyjny

 

 1. 1.    Absolwent naszej szkoły powinien być:

*           Otwarty na potrzeby innych,

*           Uczciwy,

*           Tolerancyjny,

*           Aktywny, otwarty na wiedzę

*           Samodzielny,

*           Odpowiedzialny,

*           Prawy,

*           Krytyczny,

*           Rozważny,

*           Punktualny. 

 

 1. 2.    Powinien osiągać:

*         Umiejętności zdobywania wiedzy,

*         Wiedzieć jak osiągnąć sukces,

*         Wykazywać się umiejętnością współpracy z innymi,

*         Posiadać zdolność porozumiewania się w różnych sytuacjach.

 

 1. 3.    Absolwent naszej szkoły potrafi:

*         Planować,

*         Rozwiązywać problemy w twórczy sposób, organizować i oceniać własne uczenie się, efektywnie współpracować w zespole,

*         Umie zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności,

*         Korzysta z nowoczesnych źródeł informacji w celu zdobycia wiedzy, godnie reprezentuje rodzinę i szkołę.

 

 1. 4.    Absolwent naszej szkoły potrafi:

*         Ocenić własne wartości,

*         System wartości ogólnoludzkich,

*         Własne dziedzictwo kulturowe na tle kultury europejskiej,

*         Zagrożenia środowiska przyrodniczego i podejmuje działania na rzecz jego ochrony.

 

Zadania ogólne szkoły

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierający w tym zakresie obowiązki rodziców powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

 1.           I.    Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym  i duchowym;
 2.         II.    Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie.
 3.        III.    Kształtowali umiejętność poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych
 4.       IV.    Wdrażali uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra, do życia w środowisku ogólnospołecznym ;
 5.        V.    Szacunek dla dobra wspólnego – uczeń uczy się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego i przygotowuje się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie;
 6.       VI.    Zapobiegali uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu, przygotowując uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;
 7.      VII.    Kształtowali  w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, tolerancję, umiejętność współdziałania i tworzyli w szkole wspólnotę uczniów i nauczycieli.

 

                             Zadania szczegółowe szkoły

 

 

I. Rozwój osobowy ucznia – uczeń znajduje w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym    i duchowym;

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do realizacji celu

Sposób realizacji wraz z działaniem wspierającym

Poziom organizacyjny szkoły

Wykonawca zadania

Termin realizacji zadania

Monitorowanie

Ewaluacja

1

2

3

4

5

6

7

8

Likwidacja barier ograniczających możliwości ucznia

 • Pomoc w przezwyciężaniu własnych słabości (strach i duma, brak pewności siebie, wyobrażenia o sobie, brak zainteresowania, brak motywacji),

 

Zajęcia w klasie

I- III

Wychowawca, pedagog

Cały rok

Wychowawca

Dyrektorowi

 • Rozwijanie zainteresowań osobistych- koła zainteresowań,

 

Koła zainteresowań

IV- VI

Prowadzący koła zainteresowań

Podczas spotkań

 

Dyrektorowi

 • Uczenie ucznia akceptacji samego siebie oraz zachowań asertywnych,

 

Zajęcia w klasie

I- III

Wychowawca

Cały rok

Wychowawca

Dyrektorowi

 • Uznanie prawa do zachowania własnego zdania,
 •  

Zajęcia w klasie

I- III, IV- VI

Wychowawca

Cały rok

Wychowawca

Dyrektorowi

 • Praca nad własnym charakterem.

Zajęcia w klasie

I- III, IV- VI

Wychowawca

Cały rok

Uczniowie

Dyrektorowi

Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów

 • Umiejętność spędzania wolnego czasu,

 

Zajęcia w klasie

 

Wychowawca

W zależności od potrzeb

 

 

 • Świętowanie w rodzinie i w szkole (Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie, Szkolny Wieczór Wigilijny, Zabawa noworoczna (dzieci i rodzice),

 

Uczestnictwo w imprezach i ich przygotowaniu

III, IV, V, VI

Wychowawcy, Nauczyciel religii

W czasie przedświątecznym

 

 

 • Wycieczki, wyjazdy do teatru, filharmonii, kina.

Wyjazdy

IV, V, VI

Organizatorzy wyjazdów

W czasie wyjazdów wg planu imprez

Organizator

Dyrektorowi

Stosowanie metod rozwijających postawę twórczą uczniów

 • Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej kreatywności, spontaniczności i radości

Zajęcia w klasie

I-III

Wychowawcy

Cały rok

Uczniowie

Wychowawcy

 • Stosowanie w pracy technik twórczego myślenia np. „Burza mózgów’

Stosowanie metod twórczych „Burza mózgów’

IV- VI

Nauczyciele przedmiotowi

W zależności od potrzeb

Wychowawcy

Dyrektorowi

 • Aktywny udział uczniów w życiu liturgicznym wspólnoty parafialnej

Angażowanie uczniów w życie parafii

II, III

IV- VI

Nauczyciel religii

Cały rok

Nauczyciel religii

Proboszcz

Przygotowanie do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji

 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Zdobycie karty rowerowej.

Lekcje techniki i informatyki, wychowania fizycznego, godziny wychowawcze, konkursy

I- VI

Nauczyciele klas I- III oraz informatyki, wychowania fizycznego, techniki, wychowawcy

Cały cykl kształcenia

Wychowawcy

Dyrektor na spotkaniu Rady Pedagogicznej

Wspieranie uczniów w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia, wartości, przezwyciężania trudnych sytuacji

Zajęcia w klasie

IV- VI

Wychowawcy, nauczyciel religii, pedagog

W zależności od potrzeb

Pedagog

Dyrektor

 • Motywowanie do podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie, własne i innych

Lekcje wychowania fizycznego, techniki, godziny wychowawcze

 

Wychowawcy, nauczyciele techniki, wychowania fizycznego, nauczyciele dyżurni

 

 

 

 • Wspomaganie uczniów w procesie rozróżniania dobra od zła i budowania hierarchii wartości

-          Zajęcia przedmiotowe

-          Godziny wychowawcze

-          Samoocena uczniów

 

Nauczyciel przedmiotowy, wychowawca

 

 

 

 • Rozwiązywanie problemów, sposoby. Rozwiązywanie konfliktów drogą negocjacji. Niwelowanie kłótni i sporów poprzez przebaczanie.

Zajęcia w klasie

I- III, IV- VI

Wychowawcy

W zależności od potrzeb, sytuacji

Wychowawcy

Pedagog

Poszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł

 • Inspirowanie do świadomego i samodzielnego korzystania ze środków masowego przekazu(Internet, wydawnictwa multimedialne na CD – ROM-ach.

-          Lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, godziny wychowawcze, lekcje biblioteczne oraz informatyki

-          Krytyka źródeł

 

Nauczyciel historii, języka polskiego, informatyki, bibliotekarz, wychowawcy

 

 

 

 • Korzystanie z biblioteki szkolnej i publicznej

Zajęcia biblioteczne

IV- VI

Bibliotekarz

Cały rok

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor

 • Realizacja zajęć informatycznych

Zajęcia informatyki

IV- VI

Nauczyciel informatyki

Cały rok

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor

 • Wywiady i spotkania

Podczas spotkań

V, VI

Pedagog

W zależności od potrzeb

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor

 • Motywowanie uczniów do poznawania tekstów biblijnych i religijnych

Lekcje religii

IV- VI

Nauczyciel religii

W zależności od potrzeb

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor

Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów

 • Stworzenie możliwości do indywidualnych kontaktów ucznia z nauczycielami

Dyżury nauczycielskie

Cały cykl kształcenia

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

dyrektor

 Dyrektor

 

II. Poznawanie świata – poszukiwanie prawdy, dobra i piękna – uczeń rozwija w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra piękna w świecie;

 

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do realizacji celu

Sposób realizacji wraz z działaniem wspierającym

Poziom organizacyjny szkoły

Wykonawca zadania

Termin realizacji zadania

Monitorowanie

Ewaluacja

1

2

3

4

5

6

7

8

Formułowanie i realizacja celów wychowawczych na jednostkach metodycznych

 • Formułowanie celów wychowawczych
 • Kreatywność uczniów

 

-          Scenariusze lekcji,

-          Hospitacje

-          Metody aktywizujące

-          Lekcje wychowawcze

-          Środki dydaktyczne

IV- VI

Wychowawca, nauczyciel danego przedmiotu

 

 

 

Dyrektor

 

Organizacja szkolnych kółek zainteresowań

 

 • Wygospodarowanie liczby godzin przeznaczonych na kółka
 • Realizacja pozaprogramowych treści nauczania

-          Rozkłady zajęć

-          Treści wykraczające poza programy nauczania

IV- VI

Nauczyciel prowadzący

 

 

 

Dyrektor

 

Integracja i diagnoza zespołu klasowego

 • Plan tematyczny godzin do dyspozycji wychowawcy
 • Badania pedagoga szkolnego

-          Lekcje wychowawcze

-          Dokumentacja pedagoga i psychologa szkolnego

IV

Wychowawca klasy IV,

Pedagog szkolny

 

 

Pedagog Szkolny

 

Efektywna i kreatywna działalność Samorządu Uczniowskiego

 • Wybór składu samorządów klasowych
 • Wybór samorządu uczniowskiego (szkolnego)
 • Monitorowanie pracy Samorządu Uczniowskiego przez nauczyciela- opiekuna

-          Plan pracy Samorządu Uczniowskiego,

-          Zorganizowanie uczniów w tworzeniu własnej samorządności,

-          Realizacja planu pracy Samorządu Uczniowskiego

IV- VI

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie sekcji

 

 

 

Dyrektor

 

Integracja międzyprzedmiotowa

 • Analiza programów nauczania
 • Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych

- Współpraca Rady Pedagogicznej

IV- VI

Nauczyciele

 

Rada Pedagogiczna

Dyrektor

Pozaprzedmiotowe sprawdzanie osiągnięć i umiejętności uczniów

 • Organizowanie konkursów z wiedzy uczniów

-          Organizacja konkursu,

-          Uczestnictwo uczniów

VI

Nauczyciele

 

Dyrektor

 

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym

 • Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w olimpiadach i zawodach sportowych na poziomie gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

- Praca z uczniami wybitnie uzdolnionymi

VI

Nauczyciele

 

Dyrektor

 

Redagowanie gazetki szkolnej

 • Organizacja zespołu redakcyjnego
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu posługiwania się poprawną polszczyzną, współpracy w zespole, pracy na komputerze

-          Zespół redakcyjny,

-          Nauczyciel- opiekun

Kółko języka polskiego, zespół redakcyjny

Nauczyciel języka polskiego, informatyki

 

 

 

Dyrektor

 

Wycieczki integracyjne klas (zielone szkoły)

 • Umiejętność zaplanowania i zorganizowania czasu wolnego

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Umożliwienie dostępu do literatury pięknej i popularnonaukowej

 • Poszerzenie księgozbioru biblioteki szkolnej
 • Korzystanie z Internetu

Najnowsze sposoby przekazu wiadomości:

-          Księgozbiór,

-          Encyklopedia multimedialna

I- VI

Bibliotekarz, Nauczyciel informatyki

 

Dyrektor

 

Wychowanie w świecie kultury i sztuki

 • Wyjazdy do teatru
 • Uczestnictwo w spektaklach i akademiach szkolnych

-          Organizacja wyjazdu

-          Reżyserowanie przedstawień, apeli, akademii

I- VI

 

 

Dyrektor

 

Nadzór nad bezpiecznym dostępem do Internetu

 • Monitorowanie dostępu do sieci podczas zajęć różnych przedmiotów z wykorzystaniem TI

-          Sprawdzanie na bieżąco poprawności wykonywanych  przez uczniów zadań

Cały cykl kształcenia

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

dyrektor

dyrektor

 • Pedagogizacja uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat zagrożeń wynikających z szerokiego dostępu do Internetu

-          Szkolenie Rady Pedagogicznej

-          Lekcje wychowawcze

-          Spotkanie z funkcjonariuszem policji

-          Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu

Cały cykl kształcenia

Nauczyciele informatyki

Cały rok

dyrektor

dyrektor

 • Organizacja konkursów związanych tematycznie z bezpiecznym korzystaniem z Internetu

-          Konkurs na komiks, rymowankę

-          Konkurs plastyczny

-          Tematyczna gazetka S.U.

-          Artykuł w szkolnej gazetce

Cały cykl kształcenia

Nauczyciel plastyki, nauczyciele informatyki, opiekun S.U.

Cały rok

dyrektor

dyrektor

 

III. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności – kształtowanie umiejętności poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych.

 

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do realizacji celu

Sposób realizacji wraz z działaniem wspierającym

Poziom organizacyjny szkoły

Wykonawca zadania

Termin realizacji zadania

Monitorowanie

Ewaluacja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przeprowadzanie diagnozy zainteresowań uczniów

 • Przeprowadzanie sondażu wśród uczniów klas I- III

 

Rozmowa wychowawców z uczniami

I- III

Zespół stworzony z wychowawców, Pedagog

IX- X każdego roku szkolnego

Wychowawcy

Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 • Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas starszych

Przeprowadzenie ankiet na godzinie wychowawczej

IV- VI

Zespół stworzony z wychowawców, Pedagog

IX- X każdego roku szkolnego

Wychowawcy

 

Rozwijanie zainteresowań naukowych i technicznych poprzez poszukiwanie i odkrywanie

 

 • Stworzenie możliwości rozwijania i poszerzania zainteresowań uczniów klas młodszych

-          Pogadanki tematyczne na podstawie przerabianej lektury, oparte na zainteresowaniach dzieci

-          Metody aktywizujące na zajęciach zintegrowanych

I- III

Wychowawcy

Cały cykl kształcenia

Wychowawca

Zespół wychowawców na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 • Wdrażanie do oglądania programów naukowo- technicznych i przeglądanie czasopism z nowościami

-          Lekcje biblioteczne

 

Wychowawca, Bibliotekarz

Wg planu pracy biblioteki

Wychowawca, bibliotekarz

 

 • Wdrażanie do korzystania z edukacyjnych programów komputerowych w domu i w szkole

-          Zorganizowanie zajęć w pracowni komputerowej w ramach edukacji technicznej

IV- VI

Wychowawca, nauczyciel informatyki

W porozumieniu z nauczycielem informatyki

Wychowawca, rodzice

Wychowawca, nauczyciel informatyki na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

 • Wyrabianie nawyku do korzystania z encyklopedii i słowników podczas prac domowych(prace domowe powinny dać uczniowi możliwość sprawdzenia wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji).

-          W czasie zajęć lekcyjnych, wykonywania prac domowych i lekcji bibliotecznych

 

Wychowawca, rodzice, bibliotekarz

Przez cały cykl kształcenia

Wychowawca, rodzice, bibliotekarz

Wychowawca, bibliotekarz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 • Stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy naukowej i technicznej w klasach starszych

-          Zorganizowanie kółek przedmiotowych w ramach zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami uczniów

IV- VI

Nauczyciele przedmiotów i kół zainteresowań

Zgodnie z zapotrzebowaniem

Nauczyciele przedmiotów, uczniowie

Zespół nauczycieli przedmiotów na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 • Wykorzystanie wiedzy naukowo- technicznej na zajęciach lekcyjnych

-          Aktywniejsze metody nauczania

-          Konkursy, dyskusje, sprawdziany

 

Nauczyciele przedmiotów

 

Nauczyciele przedmiotów, uczniowie

 

 • Pogłębianie zainteresowań przez propagowanie programów i audycji radiowo- telewizyjnych, programów komputerowych, edukacyjnych, czytanie czasopism i literatury popularnonaukowej i technicznej

-          Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych

 

 

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Cały rok zgodnie z potrzebami

Nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy,

Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

-          Prowadzenie pogadanek i dyskusji na lekcjach przyrody, matematyki, historii, sztuki, informatyki, godzinie wychowawczej

 

Opiekunowie kółek zainteresowań

 

Opiekunowie kół zainteresowań

Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 • Wdrażanie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, materiałów źródłowych i pozycji naukowo- technicznych, encyklopedii, słowników, leksykonów, atlasów i informatorów

-          Zajęcia pozalekcyjne

-          Zajęcia lekcyjne

 

Nauczyciele przedmiotowi, kół zainteresowań, świetlicy, rodzice, bibliotekarz

Cały cykl kształcenia

Nauczyciele przedmiotowi, rodzice

Nauczyciele przedmiotowi na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Praca z uczniami szczególnie zdolnymi

 • Otoczenie szczególną opieką uczniów uzdolnionych

-          Praca indywidualna na lekcji

-          Praca pozalekcyjna

-          Wskazanie odpowiedniej literatury

 

Nauczyciele przedmiotów, pedagog, opiekunowie kół zainteresowań

Cały cykl kształcenia

Pedagog, nauczyciele przedmiotów, opiekunowie kół zainteresowań

 

 

Dyrektor

 

 

 1.IV.  Wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra, do życia w środowisku ogólnospołecznym;

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do realizacji celu

Sposób realizacji wraz z działaniem wspierającym

Poziom organizacyjny szkoły

Wykonawca zadania

Termin realizacji zadania

Monitorowanie

Ewaluacja

1

2

3

4

5

6

7

8

Wdrażanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków

 

 • Zapoznanie ze Statutem Szkoły,

 

- Lekcje wychowawcze

I- VI

Wychowawcy

I półrocze roku (IX, X)

Wychowawcy

 

 

 • Podział ról i obowiązków w pracy samorządowej

-          Spotkania na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, przydział zadań

-          Udział u apelach szkolnych

IV- VI

Opiekun SU, przewodniczący sekcji SU

I półrocze roku (IX, X)

Opiekun SU na zebraniach SU,

 

 • Przydzielenie zadań związanych z życiem klasy

-          Organizacja Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, dnia Mamy, dekoracje klasowe

I- VI

Wychowawca klasy, zespół klasowy

Zgodnie z kalendarzem imprez klasowych

Wychowawcy

 

 

Inicjowanie i współudział w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych

 • Podział obowiązków
 • Przydział zadań w pracy samorządowej

-          Organizacja i uczestnictwo w imprezach oraz ich przygotowaniu (dyskoteki, Andrzejki, spotkanie wigilijne, choinka, Dzień Dziecka, Dzień Mamy, pożegnanie absolwentów, 11 listopad, 3 maj, ślubowanie klas pierwszych)

-          Udział w uroczystościach kościelnych

I- VI

Opiekun SU, wychowawcy

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

Opiekun imprezy, Samorząd Uczniowski

 

Budzenie wrażliwości na potrzeby innych

 • Organizowanie i udzielanie pomocy tym, którzy jej potrzebują

-          Pomoc w odrabianiu lekcji,

-          Spotkania z pedagogiem,

-          Kierowanie do Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej,

-          Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

I- VI

Wychowawcy, zespół klasowy, opiekun świetlicy, pedagog, nauczyciele przedmiotów, opiekun SU

Cały cykl kształcenia

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 • Udział w akcjach ogólnospołecznych

-          Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- zbiórka pieniędzy

 

Opiekun SU

I

Opiekun SU

 

 • Wyrabianie tolerancji dla ludzi „sprawnych inaczej”

-          Pogadanki na godzinach wychowawczych

-          Zajęcia integracyjne w kl. III

 

Wychowawca, Nauczyciel przyrody, nauczyciel klasy III

Cały cykl kształcenia

 

Pedagog szkolny

 

Prezentowanie interesów społeczności uczniowskiej

 • Udział w pracach organizacji działających na terenie szkoły

-          Udział w posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego i jego sekcji

IV- VI

Wychowawcy klas, pedagog opiekunowie SU

Cały cykl kształcenia

 

 

Dyrektor

 

Podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji szkoły i dbanie o jej dobre imię i honor

 • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

-          Organizowanie imprez okolicznościowych

-          Wyjścia i wyjazdy

-          Reprezentowanie  

      szkoły w konkursach,

      zawodach i  

      przeglądach

I- VI

Nauczyciele odpowiedzialni, wychowawcy klas, opiekunowie organizacji, nauczyciele przedmiotowi

 

Cały cykl kształcenia

 

 

Dyrektor

 

 

 1. V.   Kształtowanie postawy patriotycznej. Szacunek dla dobra wspólnego – uczeń uczy się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego i przygotowuje się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie;

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do realizacji celu

Sposób realizacji wraz z działaniem wspierającym

Poziom organizacyjny szkoły

Wykonawca zadania

Termin realizacji zadania

Monitorowanie

Ewaluacja

1

2

3

4

5

6

7

8

Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów wspólnoty lokalnej

 

 • Wprowadzanie w życie kulturowe wspólnoty szkolnej i lokalnej

 

-          Lekcje historii, języka polskiego, sztuki, godziny wychowawczej,

-          Wycieczki,

-          Konkursy, turnieje wiedzy,

-          Spotkania z ludźmi zasłużonymi dla regionu

-          Tradycyjne obrzędy szkolne,

-          Kroniki klasowe i szkolne,

-          Imprezy klasowe, szkolne i międzyszkolne,

-          ślubowanie klasy I i VI

I- VI

Wychowawcy, nauczyciele, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Cały cykl kształcenia

Wychowawcy, nauczyciele

Dyrektor

 • Kształtowanie nawyku podtrzymywania tradycji i zwyczajów rodzinnych

-          Lekcje historii

-          Gromadzenie pamiątek rodzinnych,

-          Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy

I- VI

Wychowawca, nauczyciele, rodzice

Cały cykl kształcenia

 

 

Kształtowanie tożsamości narodowej

 • Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej

-          Lekcje historii, godziny wychowawcze, języka polskiego,

-          Akademie, apele

-          Uroczystości państwowe

-          Wycieczki przedmiotowe poświęcone poznaniu źródeł powstania państwa polskiego,

-          Gazetki,

-          Konkursy i olimpiady

I- VI

Wychowawcy, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, katecheta, nauczyciele przedmiotów

Wg kalendarza imprez i harmonogramu

 

 

Rozwijanie postaw związanych z tożsamością narodową i regionalną na tle kultury europejskiej

 • Poznanie historii naszego narodu

-          Lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, godziny wychowawcze,

-          Poznanie warunków życia ludzi w przeszłości (wycieczki)

-          Teksty źródłowe

I- VI

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Cały cykl kształcenia

 

Dyrektor

 

 • Poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej

-          Godziny wychowawcze, lekcje historii

-          Gazetki tematyczne,

-          Konkursy,

-          Metody aktywizacji,

-          Praca w grupie

IV – VI

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Cały cykl kształcenia

 

Dyrektor

 

 

VI. Zapobieganie uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu.  Rozpoznawanie wartości moralnych – uczeń przygotowuje się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do realizacji celu

Sposób realizacji wraz z działaniem wspierającym

Poziom organizacyjny szkoły

Wykonawca zadania

Termin realizacji zadania

Monitorowanie

Ewaluacja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przeprowadzenie diagnozy poziomu zagrożenia uczniów narkomanią, alkoholizmem,

nikotynizmem, niedostosowaniem społecznym, molestowaniem, euro sieroctwem (dzieci, których rodzice wyjechali do pracy za granicą)

 

 • Przygotowanie ankiet dla uczniów dotyczących zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem i niedostosowaniem społecznym, molestowanie, euro sieroctwem

 

-          Zapoznanie się z literaturą fachową,

-          Konsultacje z pedagogiem,

-          Wypełnianie na godzinach wychowawczych formularzy ankiet,

IV- VI

Zespół stworzony w wychowawców oraz pedagoga

I półrocze każdego roku szkolnego

Dyrektor, wychowawcy, pedagog

Dyrektor na zebraniu zespołu wychowawczego

 • Przeprowadzenie wyżej wymienionych ankiet

-           

IV – VI

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy

 

 • Przeprowadzenie wywiadu wśród uczniów dotyczącego zagrożeń narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem i niedostosowaniem społecznym, molestowaniem, euro sieroctwem

-          Zapoznanie się z literaturą fachową,

-          Konsultacje z pedagogiem

I- III

Wychowawcy klas, pedagog

I półrocze każdego roku szkolnego

Dyrektor, wychowawcy, pedagog

Dyrektor na zebraniu zespołu wychowawczego

 

Podjęcie działań szkolnych i pozaszkolnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom wśród młodzieży

 • Przygotowanie zajęć dydaktycznych zapobiegających zagrożeniom wśród dzieci,
 • Programy profilaktyczne dla poszczególnych etapów kształcenia,
 • Prelekcja dla uczniów i rodziców,
 • Rady szkoleniowe dotyczące uzależnień,
 • Reagowanie na sytuacje zagrażające dzieciom

Przedstawienie problemu na :

-          Apelu,

-          Godzinie wychowawczej,

-          Zebraniu z rodzicami,

-          Posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

-          Lekcji religii

Cały cykl kształcenia

Pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, policjant, pielęgniarka szkolna, lekarz

Cały rok

Dyrektor, wychowawcy, pedagog

Dyrektor na zebraniu zespołu wychowawczego

Działania zmierzające do samorealizacji uczniów.

Rozwijanie zainteresowań i pasji.

 • Umożliwienie uczniom wykazania się swoimi osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach

-          Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych w ramach kół zainteresowań na terenie szkoły

-          Udział w konkursach pozaszkolnych

I- VI

Nauczyciele przedmiotów, opiekunowie kół zainteresowań

Wg kalendarza imprez

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

Nauczyciele przedmiotów i kół zainteresowań

Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

-          Egzamin sprawdzający na koniec szkoły podstawowej

VI

Szkolna Komisja Egzaminacyjna

Na koniec cyklu kształcenia

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 

 

VII. Tolerancja i współpraca – uczeń kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, tolerancję, umiejętność współdziałania i tworzyli w szkole wspólnotę uczniów i nauczycieli.

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do realizacji celu

Sposób realizacji wraz z działaniem wspierającym

Poziom organizacyjny szkoły

Wykonawca zadania

Termin realizacji zadania

Monitorowanie

Ewaluacja

1

2

3

4

5

6

7

8

Kształtowanie umiejętności porozumiewania się uczniów między sobą

 

 • Zapoznanie z technikami aktywnego słuchania
 • Praca z dziećmi nieśmiałymi,
 • Praca z dziećmi nadpobudliwymi,
 • Praca w zespole

 

-          Ćwiczenia „Skuteczne komunikowanie”,

 

-          Zajęcia terapeutyczne

 

-          Zajęcia terapeutyczne,

 

-          Organizowanie imprez klasowych i szkolnych

I- II godzina wychowawcza

 

I- VI

Pedagog we współpracy z wychowawcą

W zależności od potrzeb

Wychowawca, pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele przedmiotów

Obserwacje wychowawcy, samoocena klasy

Zrozumienie istoty zachowań agresywnych, asertywnych i uległych

 • Poznanie zachowań agresywnych

-          Trening zachowań,

-          Gry i zabawy przeciwko agresji

I- VI

Cały cykl kształcenia

 

Pedagog we współpracy z wychowawcami

 

W zależności od potrzeb

 

Wychowawca, pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele przedmiotów

Obserwacje wychowawcy, samoocena uczniów

 

 

 • Kształtowanie umiejętności odmawiania

-          Zajęcia socjoterapeutyczne

Tolerancja

 • Spotkania z ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi 

-          Akceptacja ludzi chorych, kalekich,

-          Pomoc ludziom starszym: babciom, dziadkom,

I- III

Wychowawca, uczniowie

Styczeń, luty

Dyrektor

Dyrektor

Integracja zespołu klasowego

 • Organizacja imprez klasowych: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet,

 

-          Udział dzieci w organizacji imprez,

I- III

Wychowawcy, uczniowie

Cały rok

Wychowawcy, rodzice

Wychowawca

Kształtowanie umiejętności słuchania innych

 • Zawarcie kontraktu

-          Każdy ma prawo do własnego zdania

-          Słuchamy innych, pomimo, że nie zgadzamy się z ich poglądami

I- III

Wychowawca

Cały rok

Wychowawca

Wychowawca

Integracja środowiska szkolnego i klasowego

 • Organizacja imprez

-          Lekcje wychowawcze,

-          Metody aktywizujące na lekcjach

I- III

Wychowawca

Wrzesień- październik,

Maj- czerwiec

Wychowawca, uczniowie, rodzice

Wychowawca

-          Wyjścia, wyjazdy: biwaki i wycieczki klas połączone z różnymi formami udziału rodziców

I- III

Wychowawca

Maj- czerwiec

Rodzice, wychowawca

Dyrektor

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych drogą negocjacji oraz asertywności

 • Pedagogizacja uczniów

-          Zajęcia wychowawcze

-          Pogadanki

-          Spektakle profilaktyczne

 

Cały cykl kształcenia

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

Wychowawcy pedagog

dyrektor

 • Zapoznanie uczniów ze sposobami rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

-          Pogadanki, warsztaty

Cały cykl kształcenia

pedagog

Cały rok

pedagog

dyrektor

 • Objęcie opieką dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze

-          Indywidualne rozmowy z pedagogiem;

-          Lekcje terapeutyczne (gry i zabawy kształtujące asertywność dziecka)

-          Spotkania z psychologiem

Cały cykl kształcenia

Pedagog

Cały rok

Wychowawcy, pedagog

dyrektor

 

 

kalendarz imprez i uroczystości

szkolnych

 

 

 

Cel

Sposób realizacji

Rodzaj imprezy

Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społeczno- politycznym

 1. Zorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych o treści ideowo- politycznej:

-          uroczyste rozpoczęcie roku,

-          Sprzątanie Świata

-          Dzień Edukacji Narodowej- apel ,

-          ślubowanie uczniów kl. I,

-          Rocznica Odzyskania Niepodległości- apel,

-          Wigilia,

-          WOŚP

-          Dzień Ziemi

-          Dzień Patrona

-          Święto Konstytucji 3 Maja- apel,

-          ślubowanie kl. VI,

-          pożegnanie kl. VI,

-          zakończenie roku szkolnego                             

 

 

 

Szkolna

Szkolna

Szkolna

szkolna

Środowiskowa

Szkolna

Środowiskowa

szkolna

Środowiskowa

Środowiskowa

szkolna

szkolna

Szkolna

Rozwój samorządnej działalności uczniów

 1. Powierzanie uczniom określonych obowiązków wobec społeczności uczniowskiej:

-          organizowanie imprez uczniowskich- klasowych, szkolnych, środowiskowych,

-          Andrzejki,

-          Mikołajki (klasowe),

-          Wigilia,

-          Choinka noworoczna,

-          Dzień Matki,

-          Dzień Dziecka dniem sportu i radości

 

 

 

 

Szkolna

Klasowa

Środowiskowa

Środowiskowa

Środowiskowa

Szkolna

 

 

Zadania wychowawcy klasowego

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasowy na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców z jego planem pracy.
 2. Plan pracy wychowawcy klasowego jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.
 3. Plan pracy wychowawcy klasowego powinien zawiera następujące zagadnienia:

-         Tradycja i obrzędowość,

-         Uczeń jako członek rodziny,

-         Uczeń jako członek społeczności szkolnej,

-         Uczeń jako członek miejsca zamieszkania i narodu,

-         Uczeń jako twórca swojej przyszłości,

-         Kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień,

-         Ochrona środowiska,

-         Współpraca z rodzicami.

 1. Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.
 2. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
 3. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie.
 4. Kieruje wszystkimi klasowymi wycieczkami wyjazdowymi.
 5. W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania (najlepiej  w obecności pedagoga szkolnego lub przedstawiciela Rady Klasy), po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.
 6. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami i pedagogiem szkolnym, stara się poznać sytuacje pozaszkolną wychowanka (bierze je pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania).

10. Jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na badania specjalistyczne.

11. Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.

12. Organizuje klasowe zebrania rodziców, uczestniczy w dniach otwartych szkoły.

13. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

14. Ma obowiązek corocznego zapoznania rodziców podczas pierwszego spotkania o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (statut, zasady oceniania i promowania).

 

 

Zadania nauczyciela

przedmiotowego i innych

pracowników szkoły

 

 1. Warunkiem stawiania uczniowi wymagań punktualności i obecności na lekcjach jest rzetelne odnotowanie obecności w dzienniku. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest rzetelne wykonywanie swych obowiązków.
 2. Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne.
 3. Nauczyciel i pracownicy szkoły nie powinni narzucać wychowankom swoich poglądów politycznych i religijnych.
 4. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego przedmiotu elementy programu wychowawczego naszej szkoły.
 5. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów winny być szeroko promowane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy lub wpisywać do klasowego zeszytu uwag.
 6. Nauczycielowi nie wolno stosować „terroru” jako metody wychowawczej, (co nie oznacza rezygnacji ze stawiania wymagań) i stawiać oceny z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia. Winien też przestrzegać w tym w tym względzie zasad zawartych w Statucie Szkoły.
 7. Zadaniem każdego pracownika szkoły jest czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów, np. zwracanie uwagi na kulturalną postawę, wychodzenie uczniów z klasy, na niedopuszczalność palenia papierosów itp.
 8. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na niedostosowany do bieżącej pogody ubiór ucznia opuszczającego budynek szkoły (szczególnie podczas złej pogody).
 9. Nauczyciele- organizatorzy wycieczek i imprez szkolnych mają obowiązek współdziałać z wychowawcami uczniów, którzy są ich uczestnikami.

10. W nagłych przypadkach uczeń zwalniany jest z zajęć do domu na wniosek pielęgniarki lub wychowawcy.

11. Warunkiem stawiania uczniowi wymagań dotyczących estetyki wyglądu jest zachowanie tejże estetyki i porządku przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

          Ogólna tematyka godzin          

               wychowawczych

 

 1. Integracja klasy.
 2. Samopoznanie i poznanie wzajemne uczniów.
 3. Rozpoznanie, nazywanie i wyrażanie uczuć.
 4. Podnoszenie poczucia wartości uczniów.
 5. Rozwiązywanie konfliktów.
 6. Podejmowanie decyzji.
 7. Nawiązywanie kontaktów.
 8. Asertywność.
 9. Orientacja zawodowa.

10. Profilaktyka uzależnień.

11. Profilaktyka uzależnień.

12. Wartości, którymi można i należy kierować się w życiu.

13. Kultura życia codziennego.

14. Dokonywanie samooceny.

15. Przemoc- przyczyny i skutki.

16. Rola zainteresowań w życiu człowieka.

17. Znaczenie tolerancji.

18. Rola człowieka w rodzinie i środowisku.

19. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

20. Rozwijanie zainteresowań.

21. Prawa człowieka, prawa dziecka.

 

 

tematyczne programy

wychowawcze

 1. Uczenie odpowiedzialności za siebie, rodzinę, klasę i szkołę.
 2. Budzenie więzi uczuciowej z najbliższym otoczeniem, regionem i ojczyzną.
 3. Budzenie pozytywnego nastawienia do nauki i zdobywania wiedzy.
 4. Stworzenie warunków do aktywnego udziału w kulturze.
 5. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 6. Propagowanie postaw prozdrowotnych.
 7. Preorientacja zawodowa.
 8. Zapobieganie zagrożeniom i patologii społecznej.

 

         współpraca z rodzicami

 1. Stworzenie systemu informacyjnego szkoły - ustalanie sposobu komunikowani się            z rodzicami.
 2. Włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły.
 3. Pedagogizacja rodziców- organizowanie w miarę potrzeb zajęć w formie wspólnych warsztatów dla rodziców i nauczycieli w celu wzajemnego wspierania się w pracy wychowawczej.
 4. Włączenie rodziców w realizację Programu Wychowawczego.

 

 

Zadania rodziców

 1. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, dniach otwartych szkoły, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w innych sytuacjach wychowawczych. W przypadku zwolnienia ucznia nawet z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany                          do pisemnego usprawiedliwienia tej nieobecności.
 3. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
 4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać nawet najdrobniejsze formy przestępczości wśród uczniów (zeszyt zachowań uczniów w dzienniku).
 5. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami- statut Szkoły.

 

 

Zadania organizacji szkolnych

(Samorząd Uczniowski)

 

 1. Samorząd Uczniowski realizuje swoją działalność zgodnie z planem pracy szkoły.
 2. Zadania są realizowane w następujących sekcjach:

-         Biblioteczna,

-         Redakcyjna,

-         Porządkowa,

 1. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem następujących uroczystości, apeli i imprez:

-         Sprzątanie Świata, sprzątanie przy drzewie chronionym - cisie,

-         Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

-         Rocznica Odzyskania Niepodległości,

-         Dzień Patrona – Święto Samorządności

-         Rocznica Konstytucji 3 Maja,

-         Ślubowanie I-ej klasy,

-         Andrzejki, Wigilia,

-         Dzień Chłopca,

-         Dzień Edukacji Narodowej.

 

Uczniowie

 1. Każdy uczeń postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Szkoły i Kodeksie Ucznia.
 2. Uczeń ma obowiązek stosować się do zaleceń każdego pracownika szkoły.
 3. Uczeń powinien korzystać i stosować się do dobrych rad wypływających od osób dorosłych.
 4. Powinien zachowywać się zgodnie z obowiązującymi normami dobrego wychowania w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 26 września 2011r. przyjęła do realizacji Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Zadusznikach na lata 2011/ 2014.