Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

im.  Mikołaja Kopernika

w Zadusznikach

 

   Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie         art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

 

      ROZDZIAŁ I      Postanowienia ogólne

      ROZDZIAŁ II    Tryb wyborów do Rady Rodziców

      ROZDZIAŁ III   Wewnętrzna struktura i tryb pracy

      ROZDZIAŁ IV   Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

      ROZDZIAŁ V    Cele i kompetencje Rady Rodziców

      ROZDZIAŁ VI   Postanowienia końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Siedzibą Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach.
 2. Rada Rodziców stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrzszkolnych.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
 4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok do czasu powołania nowej Rady Rodziców.
 5. Rada Rodziców działa kolegialnie. Wykonuje swoje działania zgodnie ze Statutem Szkoły.
 6. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły z głosem doradczym.
 7. Obsługę techniczną zebrań zapewnia Dyrektor Szkoły.
 8. Wszyscy członkowie Rady Rodziców mają te same prawa i obowiązki.
 9. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego lub na wniosek prezydium Rady inne osoby z głosem doradczym.

      10.    Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Samorządem

               Uczniowskim oraz innymi  organami lub instytucjami

      11.    Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzi fundusze z dobrowolnych                                         

             środków (składek rocznych rodziców), darowizn lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tego    

               funduszu określone są w Rozdziale IV § 4 niniejszego regulaminu.

 1. 12.      Przedstawicielem Rady Rodziców na zewnątrz jest Przewodniczący Rady.
 2. 13.      Rada Rodziców może porozumieć się z Radami innych szkół ustalając zasady i zakres współdziałania dla dobra szkoły.
 3. 14.      Swoje decyzje Rada podejmuje w trybie uchwał.
 4. 15.      Radę Rodziców tworzą rodzice z rad oddziałowych i delegaci z każdego oddziału według trybu                 o którym mowa w Roz. II.
 5. 16.      Zebrania Rady Rodziców i prezydium są prawomocne do podejmowania decyzji,  jak i głosowania przy obecności 50 % + 1 osoba z członków Rady.

 

ROZDZIAŁ II

Tryb wyborów do Rady Rodziców

 

§ 2

 

 1. 1.       Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym do końca września każdego roku.
 2. 2.       Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor Szkoły.
 3. 3.       Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału oraz delegata do prezydium Rady Rodziców.
 4. 4.       Delegatem może być wybrany rodzic z rady oddziałowej.
 5. 5.       W wyborach do rad oddziałowych i delegata, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 6. 6.       Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 7. 7.       Delegata do prezydium Rady Rodziców wybiera się w głosowaniu jawnym.
 8. 8.       Wybory do rady oddziałowej i delegata na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 9. 9.       Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej i delegata:

a)       powołanie komisji skrutacyjnej,

b)       przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

c)       nadzorowanie przebiegu głosowania,

d)       podanie wyników głosowania.

 1. 10.    Zadania komisji skrutacyjnej

a)       przygotowanie kart do głosowania,

b)       przeprowadzenie głosowania,

c)       policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.

 1. 11.    Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
 2. 12.    Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice biorący udział w zebraniu.
 3. 13.    Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. 14.    Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
 5. 15.    W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 6. 16.    Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 7. 17.    Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 8. 18.    Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 9. 19.    W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 10. 20.    Nad kandydatami do delegacji prezydium Rady Rodziców po ich zgodzie, głosuje się jawnie i osoba   

która otrzymała najwięcej głosów zostaje delegatem.

 1. 21.    Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
 2. 22.    Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ III

Wewnętrzna struktura i tryb pracy

 

§ 3

 

     1.     Nowo wybrana Rada spośród delegatów oddziałowych dokonuje wyboru Zarządu Rady Rodziców.

                    1.    Zarząd Rady liczy 4 osoby.

a)  przewodniczącego,

                           b)  zastępcę przewodniczącego,

                           c)  sekretarza,

                           d)  skarbnika.

                    2.    Wyboru zarządu dokonuje się na pierwszym zebraniu nowo wybranej Rady.

                    3.    Z delegatów zgłoszonych do zarządu wybiera się poprzez głosowanie tajne przewodniczącego   

                           Rady. Osoba, która otrzymała najwięcej głosów zostaje przewodniczącym Rady.

                    4.    Nad wyborem zarządu sprawuje nadzór komisja skrutacyjna wcześniej powołana w liczbie 3

                           osób.

                    5.    Pozostałe funkcje w zarządzie według hierarchii zawartej w § 3 ust.1 pkt.1 lit.b,c,d, zostają

                           osoby.

                           według ilości oddanych na nich głosów.

                    6.    Pierwsze zebranie i głosowanie nad wyborem zarządu do momentu wybrania przewodniczącego

                           prowadzi Dyrektor Szkoły lub przew. ustępującej Rady.

     2.     Rada Rodziców powołuje na pierwszym zebraniu wszystkich członków Rady, komisje rewizyjną.

                    1.    Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.

                              a) przewodniczącego,

                              b) 2 członków komisji,

                    2.    Komisja rewizyjna musi na zakończenie działalności Rady Rodziców, przeprowadzić kontrolę

                            i sporządzić protokół z tej kontroli.

     3.    Przewodniczący prowadzi zebrania Rady.

     4.    Jeśli przewodniczący jest nieobecny, prowadzenie zebrania przejmuje jego zastępca.

     5.    Swoje decyzje Rada dokonuje w formie uchwał.

                   1.     Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów.

                            a)  jeśli głosy rozkładają się równomiernie „za i przeciw”, drugi głos ma przewodniczący

                                zebrania,

                   2.     Zebranie jak i uchwały są protokołowane przez sekretarza.

     6.    Ilość zebrań Rady nie jest ograniczona.

                   1.     Minimum Rada w danym roku szkolnym powinna spotkać się 5 - krotnie.

                            a)  o zebranie może wnioskować każdy członek Rady,

                            b)  zebranie może zwołać Dyrektor Szkoły,

                            c)  zebranie mogą zwołać pozostałe organy szkolne po uprzednim skonsultowaniu                                          

                                 z przewodniczącym Rady i podjęciu przez niego decyzji, czy takie zebranie ma się odbyć,

     7.   Przewodniczący Rady jest zobowiązany do przedstawienia członkom Rady Rodziców oraz Dyrektorowi

           Szkoły, harmonogramu planowanych zebrań na dany rok kadencji.

     8.   Przewodniczący Rady Rodziców automatycznie wchodzi w skład Rady Szkoły.

     9.  Sekretarz Rady Rodziców sporządza protokół z zebrania i prowadzi księgę protokołów.

     10.  Po rozpoczęciu zebrania przewodniczący po stwierdzeniu czy zebranie jest prawomocne

          (Roz. I, § 1, ust.16) odczytuje porządek obrad zebrania.

 1. 1.        Punkty planu obrad zebrania powinny zostać zaakceptowane przez większość Rady.
 2. 2.        Do porządku obrad zebrania każdy członek Rady może zgłosić dodatkowy punkt, który może być przyjęty przez resztę Rady.

11.  Na posiedzeniach Rady Rodziców mogą być osoby wymienione w Roz. I, §1, ust.6 i 9.

12.  Zadania rad oddziałowych.

            1.    Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do

                   dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

          2.    Rada oddziałowa może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy

                 uczniów ze­brania rodziców danego oddziału.

3.   Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu

                        wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.            

   4.    Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.

   5.    Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

a)       reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,

b)       utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

c)       dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej.

    13.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach niedopełnienia obowiązków lub nadużycia funkcji dopuszcza

           się możliwość odwołania przewodniczącego rady lub zarządu Rady.

     

ROZDZIAŁ IV

                              Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

§ 4

 

 1. 1.       Rada Rodziców może gromadzić na swoją działalność, jak i wspieranie  działalności  Statutowej Szkoły fundusze z dobrowolnych środków, darowizn lub innych źródeł.
 2. 2.       Pieniądze z darowizn i innych źródeł są deponowane na koncie w banku lub koncie Rady Szkoły.
 3. 3.       Rada Rodziców może otworzyć konto - rachunek w banku i wtedy pieniądze powinny znajdować się na tym koncie.

           1.     Konto bankowe jest własnością Rady.

             2.     Rada Rodziców oprócz skarbnika, który obligatoryjnie jest osobą upoważnioną do

                     dokonywania operacji na koncie Rady, upoważnia inną osobę z członków Rady,

                     do dokonywania operacji bankowych.

                      a)  skarbnik prowadzi uproszczoną księgę rachunkową,

                      b)  osoby upoważnione mogą dokonywać wypłat lub przelewów po decyzji Rady, wyjątek

                           stanowi § 4 ust.3  pkt.3,

             3.     przewodniczący po wypłacie z konta pieniędzy, na najbliższym zebraniu powiadamia całą 

                     Radę.                     

 1. 4.       Po pieniądze do Rady w formie pisemnej mogą się zwracać wszystkie organy szkoły, jak również np. nauczyciele aby dofinansować konkursy, olimpiady, rozgrywki,  itp.
 2. 5.       Skarbnik raz na rok sporządza sprawozdanie finansowe.

             1.     Na prośbę Dyrekcji, skarbnik powinien dla dyrektora sporządzić sprawozdanie finansowe,

             2.     Skarbnik oprócz obligatoryjnego sprawozdania rocznego, sporządza sprawozdania na  wolę

                     Rady Rodziców.

 1. 6.       Kontrole skarbnika może Rada Rodziców zlecić komisji rewizyjnej.

             1.     Komisja rewizyjna sporządza protokół i przedstawia go na najbliższym zebraniu Rady

 

ROZDZIAŁ V

Cele i kompetencje Rady Rodziców

 

§ 5

 

     1.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

     2.  Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania        

          szkoły.

     3.  Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami

           i opiniami może występować do:

a)       dyrektora szkoły,

b)       Samorządu Uczniowskiego,

c)        organu prowadzącego szkołę,

        d)    organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

e)    Rady Szkoły

f)    a także do innych organów lub instytucji.

 4.  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczy.

  5. Uchwala w porozumieniu Radą Pedagogiczną program profilaktyki.

  6.  Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 6

 

   1.  Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

                   1.   Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady.

                   2.   Realizowania uchwał także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.

                   3.   Składania sprawozdań przed Radą z wykonania przydzielonych zadań.

                   4.   Zgodnego i koleżeńskiego współdziałania wszystkich członków Rady Rodziców.

                   5.   Przestrzegania Statutu Szkoły i Regulaminu Rady Rodziców.

   2.  O planowanych według harmonogramu zebrań Rady, członkom powinno się przypomnieć najpóźniej na 7

         dni przed datą zebrania lub jego odwołania.

   3.  Termin siedmiu dni o  zebraniach, może być niedotrzymany przy zebraniach nadzwyczajnych.

   4.   Inne sprawy jak prawa, obowiązki Rady Rodziców określa Statut Szkoły.

   5.  Ten regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia go przez Radę i tym samym przestaje obowiązywać regulamin poprzednio uchwalony.