Regulamin Rady Szkoły

REGULAMIN RADY SZKOŁY  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA   W ZADUSZNIKACH

 

                                                         

Rozdział I

Organizacja i zasady działania

 

                                                                                                § 1

 

Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach zwaną dalej Radą Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnątrzszkolnych szkoły.

W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie przedstawiciele nauczycieli, rodziców                i uczniów:

   1/ 5 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli;

   2/ 5 rodziców wybranych przez ogół rodziców;

   3/ 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów.

Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata i upływa z dniem 31 sierpnia.

Członkiem Rady Szkoły nie można być dłużej niż dwie kadencje.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach coroczną wymianę jednej trzeciej składu Rady Szkoły w przypadku:

   1/ ustania stosunku pracy nauczyciela;

   2/przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym, urlopie bezpłatnym, urlopie   wychowawczym;

   3/ ukończenia szkoły podstawowej przez dziecko rodzica;

   4/ ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej;

   5/trzech kolejnych, nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady Szkoły na jej  zebraniach;

   6/ na wniosek własny członka Rady Szkoły.

Członkostwo w Radzie Szkoły wygasa wskutek:

   1/zrzeczenia się członkowstwa;

   2/ utraty prawa wybieralności;

   3/ nie brania udziału w pracach Rady Szkoły bez usprawiedliwienia przez 50% posiedzeń.

Wygaśnięcie członkowstwa stwierdza Rada Szkoły.

W sytuacji, o której mowa w ust. 5 i ust. 6 przeprowadza się wybory uzupełniające.

Członek wybrany w wyborach uzupełniających ma ważny mandat członka Rady Szkoły tylko

do końca kadencji tej Rady Szkoły.

Wybory do Rady pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się we wrześniu.

Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji, nie dłużej niż do grudnia.

Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Przewodniczący Rady Szkoły.

 

 

Rozdział II
Wybory Rady Szkoły


§2

 

Wybory do Rady Szkoły przeprowadzane są we wrześniu.

Członkowie Rady Szkoły wybierani są oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane w Radzie Szkoły.

   1/ Rodzice wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły spośród swoich przedstawicieli wyłonionych przez wszystkie klasy. Każda klasa wybiera jednego przedstawiciela. Przewodniczący Rady Rodziców wchodzi obligatoryjnie w skład Rady Szkoły.

   2/ Nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły podczas zebrania Rady Pedagogicznej na zasadach określonych w regulaminie działalności Rady Pedagogicznej.

   3/ Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły wybranych przez ogół uczniów spośród przedstawicieli klas V-VIII ( jednego przedstawiciela z każdej klasy). Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wchodzi do Rady Szkoły obligatoryjnie.

Wybory odbywają się w głosowaniach tajnych na zasadach przegłosowanych przez uczestników zebrań wyborczych.

Rada Szkoły wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

 

Rozdział III

Kompetencje władz Rady Szkoły


§ 3

 

Przewodniczący Rady Szkoły organizuje pracę Rady, prowadzi zebrania, podpisuje dokumenty i jest jej reprezentantem na zewnątrz.

Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

Sekretarz Rady Szkoły odpowiada za dokumentację Rady i protokołuje jej zebrania.

Skarbnik Rady Szkoły odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Szkoły.

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy Rady Szkoły


§4

 

Rada Szkoły wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

   1/ Kandydatów na przewodniczącego wybierają tylko członkowie Rady Szkoły.

   2/ Przewodniczący musi być odwołany przez członków rady szkoły przed zakończeniem swej kadencji.

   3/ Wybór przewodniczącego, a także jego odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 9 członków Rady.

Przewodniczący Rady Szkoły organizuje jej działanie.

Przewodniczący przedstawia Radzie Szkoły terminarz jej zebrań wraz z projektowanymi tematami obrad na dany rok szkolny.

Zebrania Rady Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w semestrze.

Z zatwierdzonym terminarzem przewodniczący Rady Szkoły zapoznaje Dyrektora Szkoły                   i Radę Pedagogiczną.

W zebraniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.

Na zebraniach Rady Szkoły mogą być zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 

Uczniowie nie uczestniczą w zebraniach Rady Szkoły, których tematyka omawianych spraw może naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

Przewodniczący Rady Szkoły po uzgodnieniu z członkami Rady na dwa tygodnie przed zebraniem zaprasza na nie Dyrektora Szkoły lub inne osoby, dołączając do zaproszenia tematykę obrad i ewentualne oczekiwania w stosunku do zaproszonych osób.

 

§ 5

 

Decyzje, opinie i wnioski Rady Szkoły, by były prawomocne wymagają obecności co najmniej połowy jej członków i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Uchwały Rady Szkoły są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i są zgodne z obowiązującymi przepisami:

   1/ Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym.

   2/ Uchwały w sprawach problemowych zapadają w głosowaniu jawnym.

Uchwały Rady Szkoły numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

Obrady prowadzi oraz przeprowadza głosowanie przewodniczący Rady Szkoły.

 

§6

 

Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy szkoły, których opiniowanie lub zatwierdzanie jest kompetencją Rady Szkoły, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich ostatecznym uchwaleniem.

Projekty przekazane do zaopiniowania lub zatwierdzenia, a także opinie Rady Szkoły wymagają  formy pisemnej.

 

Rozdział V

Cele i zadania Rady Szkoły

 

§7

 

Celem Rady Szkoły jest wspieranie działalności statutowej szkoły.

Rada Szkoły decyduje w sprawach:

   1/ uchwalenia statutu szkoły i zmian w statucie,

   2/ uchwalenia regulaminu swojej działalności oraz wyboru przewodniczącego.

Rada Szkoły opiniuje w szczególności:

   1/ plan pracy szkoły,

   2/ projekty eksperymentów pedagogicznych,

   3/powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący, przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły oraz powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły,

   4/ podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub przez organizację, w szczególności organizację harcerską,

   5/ inne sprawy istotne dla szkoły.

Rada Szkoły może wystąpić do organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Rada Szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej organu prowadzącego szkołę w szczególności                        w sprawach organizacji:

   1/ dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

zajęcia z języka nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

zajęcia , dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

   2/ zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

   3/zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

   4/ zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

Rozdział VI
Fundusze Rady Szkoły


§ 8

 

Rada Szkoły wspólnie z Radą Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1/ dobrowolne składki rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,

2/ wpłaty osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji,

Ustala się, że fundusze zgromadzone przez Radę Szkoły mogą być wydatkowane na następujące cele:

  1/ pomoce dydaktyczne,

  2/ pomoc materialną dla dzieci najbiedniejszych w postaci sfinansowania dożywiania,

  3/ nagrody za osiągnięcia uczniów,

  4/ organizację konkursów, imprez ogólnoszkolnych.

  5/ działalność kulturalną na rzecz dzieci,

  6/ inne potrzeby wspierające statutową działalność szkoły.

Decyzję w sprawie wydatkowania funduszy i wysokości finansowania podejmuje każdorazowo Rada Szkoły z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1.                                                                                                               Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy, ze wstępnym rozdysponowaniem na kategorie spraw, o których mowa w ust.2 ,ustala corocznie Rada Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców opracowując i uchwalając preliminarz budżetowy.

 

§ 9

 

Nadzór nad funduszami Rady Szkoły oraz ich obsługę księgową Rada Szkoły powierza dwuosobowej komisji wybranej spośród swoich członków na okres jednego roku.

Fundusze gromadzone są na rachunku bankowym otwartym przez Radę Szkoły.

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

Zakupione ze środków własnych przedmioty Rada Szkoły przekazuje szkole na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Dyrektor Szkoły zamieszcza na dowodach przekazania adnotację o przyjęciu i wpisaniu otrzymanych przedmiotów do ewidencji .

Przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego Rada Szkoły analizuje stan posiadanych środków oraz poprawność ich obsługi.

Przewodniczący Rady zapoznaje przedstawicieli rodziców poszczególnych klas ze sprawozdaniem z działalności Rady Szkoły.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


§ 10

 

Wszystkie zebrania Rady Szkoły są protokołowane przez sekretarza Rady Szkoły.

Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

1/ numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał;

2/stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum);

3/listę członków Rady ( z podziałem na obecnych i nieobecnych) oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym- jeśli taka sytuacja miała miejsce;

   4/ zatwierdzony porządek obrad;

   5/ stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

   6/ przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych i zatwierdzonych wniosków i uchwał;

   7/ podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Protokół zamieszcza się najpóźniej w ciągu 7 dni od zebrania Rady w protokolarzu:

Na kolejnym zebraniu Rady Szkoły protokół jest odczytywany i zatwierdzany, po         uwzględnieniu ewentualnych uwag członków Rady.

1. Zasady współdziałania organów szkoły z Radą Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi szczegółowo opisane są w § 78 Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach.

 

 

 

§ 12

 

Rada Szkoły posługuje się pieczęcią o treści:

 

      RADA SZKOŁY

przy Szkole Podstawowej

    w Zadusznikach

§13

1. Zmiany treści niniejszego regulaminu należą do kompetencji Rady Szkoły i odbywają się na wniosek jej członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 9 członków Rady.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 1 2017/2018 i przyjęty do stosowania od 1.12. 2017r.